HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU HỌC PHÍĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ NĂM HỌC2013-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều LuậtGiáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chếthu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từnăm học 2010-2011 đến năm học 2014 -2015;

Căn cứ Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơsở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học2014-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày11/6/2013 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 34/BC-HĐND ngày 04/7/2013 của BanVăn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu học phí đối vớigiáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà năm học 2013-2014.cụ thể như sau:

TT

Chia theo khu vực

Mức học phí

(Đơn vị: nghìn đồng/tháng/học sinh)

Mầm non

THCS

THPT

1

Đối với các phường, thị trấn, xã thuộc khu vực I

100

80

100

2

Đối với các xã, thị trấn thuộc khu vực II

40

30

40

3

Đối với các xã thuộc khu vực III

20

15

20

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiệnNghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểuHĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh LàoCai khoá XIV thông qua ngày 11/7/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyđược thông qua./.

CHỦTỊCH
PhạmVăn Cường