HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNHMỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý vàsử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét Tờ trình số 2418/TTr-UBND ngày 23 tháng 5năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định một số nội dung vàmức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thànhphố; Báo cáo thẩm tra số 400/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tếvà Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhândân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua nội dung Tờ trình số2418/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về banhành quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủtục hành chính trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phốHồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm