HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

(Từngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết củaHĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2013 vàphương hướng, nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo thẩm tra các Ban của Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến đóng góp của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà MauKhóa VIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng nhân dântỉnh thống nhất nội dung báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghịquyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Khai thác có hiệu quả và hợp lýtiềm năng, lợi thế của tỉnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyểndịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngư nông lâm nghiệp, tăng tỷtrọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Huy động các nguồn lực cho đầu tư pháttriển, từng bước cải thiện kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và đảmbảo an sinh xã hội. Chủ động ứng phó với các tác động của thiên tai và biến đổikhí hậu. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thựchành tiết kiệm chống lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng,an ninh, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Các chỉ tiêu cụ thể:

- GDP (giá cố định năm 2010), tăngkhoảng 8,5 - 9% so với ước thực hiện năm 2013. Trong đó cơ cấu kinh tế:

+ Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 36%và tăng 4,8%.

+ Công nghiệp, xây dựng chiếm 35,2%và tăng 8,8%.

+ Dịch vụ chiếm 28,8% và tăng14,4%.

- Tổng vốn đầu tư xã hội khoảng10.300 tỷ đồng, tăng 14%.

- Thu ngân sách 5.300 tỷ đồng, tăng12,8%.

- Chi ngân sách 6.484 tỷ đồng, bằng98,6%.

- Kim ngạch xuất khẩu 1.120 triệuUSD, tăng 6,7%.

- Sản lượng thủy sản 457.000 tấn,tăng 3,9% (trong đó: sản lượng tôm khoảng 154.500 tấn, tăng 4,4%).

- Sản lượng lúa 586.000 tấn, tăng3,2%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,7 - 2%.

- Giải quyết việc làm cho 35.000lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 23%(không tính bồi dưỡng, truyền nghề).

- Số giường bệnh/vạn dân đạt 23giường.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảmcòn 13,5%.

- Tỷ lệ che phủ rừng và cây phântán: 23%

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanhcó hệ thống xử lý nước thải đạt 90%.

3. Một số nhiệm vụ, giải phápchủ yếu:

Thống nhất với nhiệm vụ và giảipháp chủ yếu do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnhnhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:

a) Trên cơ sở đánh giá tình hìnhthực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013, UBND tỉnh chỉ đạo cácngành và các địa phương tổng kết, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân làm đượcvà chưa làm được, rút ra những bài học kinh nghiệm để đề ra giải pháp phù hợp,xây dựng chương trình, kế hoạch, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, cáccấp triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

b ) Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách:

- Đẩy mạnh phát triển ngư, nông,lâm nghiệp, trên cơ sở tiếp tục phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp vàtôm quảng canh cải tiến theo quy hoạch; chuyển dịch nhanh cơ cấu sản xuất, gắngiữa trồng trọt và chăn nuôi. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa họckỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm, xây dựngmô hình "Cánh đồng mẫu lớn" trong sản xuất nông nghiệp, ưu tiên trồngrừng theo hướng thâm canh tập trung gắn với xây dựng nhà máy chế biến và pháttriển thị trường.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quảchương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên chỉ đạo phát triển sản xuất, kinhdoanh nâng cao thu nhập và đầu tư hạ tầng 22 xã được lựa chọn.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư bằngviệc khai thác tối đa các nguồn vốn, ưu tiên vào các danh mục được duyệt, cáclĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó có hạ tầng các khu, cụm côngnghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp chế biếnthủy sản đổi mới thiết bị, công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng hànghóa, đa dạng hóa sản phẩm. Nâng cao công tác xúc tiến thương mại theo hướngphát triển mạnh thị trường trong nước kết hợp tăng cường xúc tiến thương mạingoài nước, ưu tiên khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ các thị trườngxuất khẩu trọng điểm đối với mặt hàng xuất khẩu thủy sản của tỉnh, góp phầntăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.

- Tăng cường các giải pháp quản lýthu ngân sách, chống thất thu và xử lý nợ đọng, thuế, phấn đấu thu đạt và vượtdự toán. Điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

c) Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

- Không ngừng nâng cao chất lượngdạy và học, kiên quyết khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên; tăngcường quản lý, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định; tiếp tụcđầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là xây dựng trường đạtchuẩn Quốc gia.

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm,thái độ phục vụ của đội ngũ Y Bác sĩ và chất lượng khám, chữa bệnh cho nhândân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở; chủđộng phòng, chống dịch bệnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn vệsinh thực phẩm.

- Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạnghóa các nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, đẩy nhanh tiếnđộ xây dựng các trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục củng cốvà xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, tăng cường hiệuquả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời cácchính sách về đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với đối tượng người có công,hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn, trẻ em cóhoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tích cực triển khai thực hiện tốt chủ trương hỗtrợ nhà ở cho đối tượng người có công theo Đề án đã được phê duyệt.

d) Lĩnh vực Quốc Phòng - An ninh

- Tiếp tục giữ vững ổn định chínhtrị; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàngiao thông; ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống thamnhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường rà soát, giải quyết dứtđiểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; thường xuyên đẩy mạnh công táctuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động nắm tình hình và thực hiệntốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh,không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người

đ) Lĩnh vực xây dựng Chính quyền

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa vàcông khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định. Thựchiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, mộtcửa liên thông.

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổchức, bộ máy và bố trí nhân sự, sử dụng biên chế theo đề án vị trí việc làm;đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ nhằmkhông ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chínhNhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sátnhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội tích cực phốihợp giám sát, tuyên truyền, vận động và cùng với nhân dân thực hiện Nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cánbộ, chiến sĩ, đồng bào trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sángtạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợiNghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau Khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Cục kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- TAND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND và UBND huyện, tp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu