HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ THẨM QUYỀN,ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC TẶNG DANH HIỆU CÔNG DÂN DANH DỰ THỦ ĐÔ HÀ NỘI

(Theo quy địnhtại Điều 7 Luật Thủ đô)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 01 đếnngày 06 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởngngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 11 tháng 6năm 2013 và Tờ trình lần 2 số 61/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2013 của Ủy bannhân dân Thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết vềthẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội;Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảoluận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng ápdụng

1. Nghị quyết này quy định về thẩm quyền, điềukiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan; người nướcngoài có đủ điều kiện quy định tại khoản 2, điều 2 Nghị quyết này.

Điều 2. Thẩm quyền, điều kiện, thủ tụctặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội

1. Thẩm quyền tặng: Ủy ban nhân dân thành phố HàNội.

2. Điều kiện:

a) Người nước ngoài có đóng góp xuất sắc trongsự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô hoặc mở rộng, tăng cường tình đoàn kết,hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc tế của Thủ đô vì mục tiêu hòa bình, tiến bộ xãhội;

b) Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất,toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Mỗi người được tặng danh hiệu Công dân danhdự Thủ đô Hà Nội một lần. Không áp dụng hình thức truy tặng.

3. Thủ tục:

3.1. Quy trình đề nghị:

a) Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giớithiệu và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủđô Hà Nội.

b) Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố chủ trìlấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan để thẩm định hồ sơ, báo cáoThường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố xem xét, trình Ủy ban nhândân Thành phố quyết định.

3.2. Hồ sơ đề nghị:

a) Văn bản của cá nhân hoặc tổ chức đề nghị xéttặng.

b) Tờ trình của Thường trực Hội đồng Thi đua –Khen thưởng Thành phố.

4. Hình thức trao tặng:

a) Thành phố tổ chức trao tặng danh hiệu Côngdân danh dự Thủ đô Hà Nội theo nghi thức đối ngoại của Thành phố.

b) Cá nhân được tặng danh hiệu Công dân danh dựThủ đô Hà Nội được tặng Bằng công nhận Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội, được ghitên vào Sổ vàng truyền thống của thành phố Hà Nội.

5. Thu hồi danh hiệu:

Người đã được tặng danh hiệu Công dân danh dựThủ đô Hà Nội nếu vi phạm điểm b, khoản 2, điều 2 Nghị quyết này thì sẽ bị thuhồi danh hiệu. Việc thu hồi danh hiệu được thực hiện bằng quyết định hành chínhgửi tới cá nhân bị thu hồi và thông báo tới Bộ Ngoại giao nước mà người đó mangquốc tịch, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam để biết.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổchức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố,các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sátthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thànhphố Hà Nội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP QH,VP CP;
- Ban Công tác ĐBQH;
- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND TP; UBND TP; UBMTTQ TP;
- Các Ban HĐND TP; Đại biểu HĐND TP;
- VPTU, VPĐĐBQH&HĐNDTP; VPUBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn,báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh