HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

XÂYDỰNG THỊ XÃ VĂN HÓA - DU LỊCH NGHĨA LỘ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược pháttriển văn hóa Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịchViệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1154/QĐ-TTg ngày28 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 93/TTr - UBND, ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vềviệc phê duyệt Đề án “Xây dựng thị xã Văn hóa - Du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013- 2020”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểuHĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án “Xây dựngthị xã Văn hóa - Du lịch Nghĩa Lộ, giai đoạn 2013 - 2020” với các nội dung sau đây:

1. Mục tiêu tổngquát

Xây dựng thị xãphát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tậptrung nâng cao đời sống văn hóa, bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống, bảnsắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phát triển dulịch gắn với giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Mục tiêu cụthể

a) Về văn hóa: Tỷlệ gia đình văn hóa năm 2015 đạt 80%, năm 2020 đạt 85%. Tỷ lệ thôn, bản, tổ dânphố văn hóa năm 2015 đạt 70%, năm 2020 đạt 75%. Đến năm 2020 tiếp tục duy trìvà nâng cao chất lượng tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa là 85%. Tỷ lệ xã đạt chuẩnvăn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2015 đạt 40%, năm2020 đạt 80%. Tỷ lệ xã, phường có Trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn năm 2015đạt 70%, năm 2020 đạt 100%. Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóanăm 2015 đạt 65%, năm 2020 đạt 90%.

b) Về du lịch:

- Tổng khách dulịch: Năm 2015 đạt 40.000 lượt khách, năm 2020 đạt 60.000 lượt khách.

- Tỷ trọngngành du lịch: Phấn đấu đến năm 2015, chiếm 5%, năm 2020 chiếm 7% trong GDP củathị xã. Số cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn năm 2015 là 20 cơ sở, năm 2020 là 40cơ sở.

3. Nhiệm vụ vàgiải pháp chủ yếu

a) Xây dựng conng­ười Nghĩa Lộ có đủ phẩm chất (về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cáchvăn hóa) đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hộinhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa, cốt cách, tâm hồn của các dântộc vùng Mường Lò.

b) Xây dựng đờisống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú

Nâng cao chấtlượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Xóabỏ phong tục, tập quán lạc hậu, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp; thực hiệnnếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đảm bảo trang trọng, lànhmạnh, tiết kiệm; xây dựng nếp sống văn minh công cộng; duy trì tốt việc giữ gìnvệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp.

Bảo tồn, khaithác, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của đồngbào các dân tộc vùng Mường Lò: Khuyến khích dùng tiếng nói, trang phục truyềnthống trong giao tiếp, sinh hoạt; tiếp tục mở các lớp học tiếng và chữ Thái cổ;bảo tồn và phát triển vốn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian; khôi phục và bảotồn các lễ hội, ngành nghề truyền thống của dân tộc Thái.

c) Phát triển dulịch gắn với khai thác các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường: Du lịch tìm hiểubản sắc văn hóa và du lịch sinh thái; khuyến khích du lịch cộng đồng, du lịchhội nghị, hội thảo; tập trung xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn vànâng cao chất lượng dịch vụ; sản xuất các sản phẩm truyền thống phục vụ dulịch; hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong và ngoài tỉnh xây dựng các tua,tuyến du lịch; đảm bảo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ phát triển du lịch.

d) Huy động mọi nguồnlực đầu tư (chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương, xã hội hóa)để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho lĩnh vực văn hóa và du lịch. Trước mắt,tập trung ưu tiên xây dựng Nhà văn hóa trung tâm thị xã và một số nhà văn hóacộng đồng vừa lưu giữ các sản phẩm văn hóa, vừa là nơi thưởng thức văn hóa ẩmthực; cải tạo, nâng cấp khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích lịchsử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ, khu du lịch đồi Pú Lo.

4. Một số chínhsách hỗ trợ xây dựng thị xã Văn hóa - Du lịch Nghĩa Lộ

a) Chính sách vềbảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

- Hỗ trợ kinh phíquy hoạch, bảo tồn làng bản truyền thống 100 triệu/làng, bản; Hỗ trợ sửa nhàtheo kiến trúc truyền thống (nhà sàn) 10 triệu đồng/nhà, làm mới 30 triệuđồng/nhà.

- Hỗ trợ kinh phímở lớp dạy tiếng và chữ Thái cổ 20 triệu đồng/lớp; khôi phục bảo tồn lễ hộitruyền thống 20 triệu đồng/lễ hội; mở lớp dạy nấu các món ăn truyền thống 05triệu đồng/lớp; tổ chức hội thi nấu các món ăn truyền thống 60 triệu đồng/hộithi; dạy nghề truyền thống 20 triệu đồng/lớp.

- Hỗ trợkinh phí cho hoạt động sưu tầm, biên soạn, xây dựng chương trình 10 triệuđồng/hoạt động; mở lớp truyền dạy các làn điệu dân ca dân vũ, nhạc cụ dân tộc20 triệu đồng/lớp; hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ văn hóa dân gian và đội văn nghệcơ sở 5 triệu đồng/câu lạc bộ, đội văn nghệ/năm.

b) Hỗ trợ pháttriển du lịch

Hỗ trợ 01 lần chohộ gia đình làm du lịch cộng đồng 20 triệu đồng/hộ; mở lớp đào tạo bồi dưỡngnghiệp vụ du lịch cho các hộ gia đình làm du lịch 20 triệu đồng/lớp; hỗ trợdoanh nghiệp thường xuyên cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành 50 triệu đồng/doanhnghiệp; hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá về thị xã văn hóa - du lịch 100triệu đồng/năm.

c) Xây dựng cácthiết chế văn hóa - thể thao, du lịch

Hỗ trợ xây dựngnhà văn hóa xã, phường 400 triệu đồng/nhà; xây dựng khu thể thao xã, phường 800triệu đồng/khu; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản khu vực nông nghiệp là105 triệu đồng/nhà; xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố khu vực nội thị là 90 triệuđồng/nhà; hỗ trợ các trang thiết bị nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố 24 triệuđồng/nhà; hỗ trợ kinh phí đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị 8 tỷ đồng/năm.

5. Nguồn vốn

Tổng nguồn vốn dựkiến là 116,095 tỷ đồng; trong đó: vốn ngân sách Trung ương 43%; vốn ngân sáchtỉnh 34%; nguồn vốn ngân sách thị xã 13%; nguồn vốn khác 10%.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các cơ quanchuyên môn và Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục nghiên cứu quy định rõđối tượng, điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ tại khoản 4, Điều 1 củaNghị quyết và hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết này; trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp,thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi triển khai thựchiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Bancủa Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghịquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - Kỳ họp thứ 8 thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống