HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THUHỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊNBÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Đất đai.

Sau khi xem xét Tờ trình số 102/TTr-UBNDngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việcphêduyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,đất rừng phòng hộ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và tiếp thuý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất vàchuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ của tỉnh Yên Bái nhưsau:

1. Danh mục dự án cần thu hồi đấtquy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai gồm 132 dự án với tổng diện tích đất dựkiến thu hồi là 1.220,04 ha.

(Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo)

2. Danh mục dự án cần chuyển mục đíchsử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thuộc thẩm quyền thông qua của Hộiđồng nhân dân tỉnh gồm 96 dự án với tổng diện tích dự kiến chuyển đổi là 134,09ha.

(Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo)

3. Danh mục dự án cần chuyển mụcđích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủgồm 03 dự án với tổng diện tích dự kiến chuyển đổi là 44,4 ha.

(Chi tiết theo Biểu số 03 kèm theo)

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

2. Trình Bộ Tàinguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, báo cáoThủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đối với các dự án sửdụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Yên Bái khoá XVII - Kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NN và PTNT;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh;
- Sở Tư pháp (Tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng UBND tỉnh (Đăng công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT&NS..

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Yên BáiNghị quyết 10/2014/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Yên BáiNghị quyết 10/2014/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Yên Bái