HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀĐỀ ÁN ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG MỚI TẠI THỊ TRẤN TĂNG BẠT HỔ, HUYỆN HOÀI ÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộikhóa XI ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chếđặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặttên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trìnhsố 73/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Đề án đặttên một số tuyến đường mới tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân; Báo cáothẩm tra số 12/BC-VHXH ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hoá - Xã hội Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đặt tên 08 tuyến đường mới tạithị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (Có Đề án đặt tên đường kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghịquyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồngnhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 7năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2015./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

DANH SÁCH

ĐẶTTÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG MỚI TẠI THỊ TRẤN TĂNG BẠT HỔ, HUYỆN HOÀI ÂN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnhBình Định, khóa XI)

TT

Tuyến đường, Ký hiệu loại đường

Điểm đầu - Điểm cuối vị trí

Độ dài (m)

Lộ giới

Tên đường

Quy hoạch

Hiện trạng

01

Nguyễn Tất Thành - Ngã 3 Ân Phong, Ân Tường Đông

Tượng đài chí sĩ Tăng Bạt Hổ - ngã 3 Ân Phong, Ân Tường Đông

480

Lộ giới 18m

Mặt đường: 9m

Vỉa hè: 4,5x2=9m

Mặt đường:

BTXM, 6m

Vỉa hè: chưa có

Nguyễn Châu

Hoài Ân - Bình Định

02

Đường ngang vào Cụm Công nghiệp

Lê Quý Đôn - đường Hà Huy Tập

343

Lộ giới 14m

Mặt đường: 7m

Vỉa hè: 3,5x2=7m

Mặt đường:

BTXM, 5m

Vỉa hè: chưa có

Đào Tấn

(1845 - 1907),

Tuy Phước - Bình Định

03

Hà Huy Tập - Gia Trị (xã Ân Đức)

Đường Hà Huy Tập - đường vào nhà ông 3 Tú

415

Lộ giới 12m

Mặt đường: 6m

Vỉa hè: 3,0x2=6m

Mặt đường:

BTXM, 3m

Vỉa hè: chưa có

Nguyễn Bỉnh Khiêm

(1491 - 1585) Vĩnh Lại - Hải Dương

04

Đường số 6

Nhà ông Lộ - nhà ông Tự

620

Lộ giới 21m

Mặt đường: 9m

Vỉa hè: 6,0x2=12m

Mặt đường:

BTXM, 3m

Vỉa hè: chưa có

Huỳnh Thúc Kháng

(1876 - 1947) Tam Kì - Quảng Nam.

05

Ngã 3 Gia Trị (xã Ân Đức) - đường Nguyễn Duy Trinh

Nhà ông Liêm - đường Nguyễn Duy Trinh

550

Lộ giới 12m

Mặt đường: 6m

Vỉa hè: 3,0x2=6m

Mặt đường:

BTXM, 3m

Vỉa hè: chưa có

Huỳnh Chí

(1940 - 1967)

Hoài Ân- Bình Định

06

Đường 19/4 - ngã 3 đường số 6

Đường 19/4 - nhà ông Tự

321

Lộ giới 12m

Mặt đường: 6m

Vỉa hè: 3,0x2=6m

Mặt đường:

BTXM, 3m

Vỉa hè: chưa có

Ngô Mây

(1929 - 1947)

Phù Cát - Bình Định

07

Đường Phạm Văn Đồng (nối dài)

Ngã 5 Quang Trung - đường Lê Lợi

380

Lộ giới 26m

Mặt đường: 12m

Vỉa hè: 7,0x2=14m

Mặt đường:

BTXM, 14m (Bồn hoa 2m) Vỉa hè: chưa có

Trần Đình Châu

(1915 - 1969) Hoài Ân - Bình Định

08

Ngã 3 Phạm Văn Đồng (nối dài) - Ngã 3 Nguyễn Tất Thành

Nhà ông Phương - nhà ông Nam

220

Lộ giới 18m

Mặt đường: 9m

Vỉa hè: 4,5x2=9m

Mặt đường:

BTXM, 9m (Bồn hoa 1m) Vỉa hè: chưa có

Võ Giữ

(1935 - 1969) Hoài Ân - Bình Định

Tổng cộng: 8tuyến đường./.