HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀMỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬN CÂY MẸ, CÂY ĐẦU DÒNG,VƯỜN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP, RỪNG GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều củaNghị định số57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhhướng dẫnvề phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3211/TTr-UBND ngày26 tháng 5 năm 2015 củaỦy bannhân dântỉnh; Báo cáo thẩm tra số 16/BC-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tếvà Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảoluận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đối tượng thu phí

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâmnghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đơn vị thu phí

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công việcbình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừnggiống theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Mức thu phí

1. Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng:2.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận.

2. Bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp,rừng giống: 5.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận.

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng phí

1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng,vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơquan thu phí được để lại 100% số tiền phí thu được để bù đắp một phần hoặc toànbộ chi phí thực hiện công việc bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườngiống cây lâm nghiệp, rừng giống và thu phí theo chế độ quy định.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp,quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí được thực hiện theo hướng dẫn của BộTài chính.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày 31/3/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giốngcây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Giao Ủy bannhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các banHội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KhánhHòa khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thôngqua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT;
- Bọ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu: VT, VN, ĐN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang