HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10/2016/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 16 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆCTHÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2016 CỦA HĐND TỈNH KHÓAXVIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địaphương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát củaQuốc hội và HĐND ngày 20/11/2015;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày16/6/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểuHĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua

Điều 2.Giao Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3.Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiệnNghị

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh NamĐịnh khóa XVIII, kỳ họp thứ nhất thông qua./.

Nơi nhận:- Ủy ban thường vụ Quốc hội;nh;Q tỉnh;;
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố;

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021
(kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 16/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

Thực hiện Luật

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định củapháp luật hiện hành, tạo sự chủ động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2016, góp phần từng bướcnâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dungkế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động ến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữacác cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nộidung các kỳ họp.

II. NỘI DUNG

A. Kỳ họp giữanăm 2016 (kỳ họp thứ 2)

1. Xem xét các báo cáo:

1.1. Báo cáo công tác của Thường trựcHĐND.

1.2. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2016 của UBND tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cụcthi hành án dân sự, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

1.3. Các báo cáo 6 tháng đầu năm 2016của

1.4. Nghe Ủy BanMTTQ tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

1.5. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổnghợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp.

2. Tổ chức các phiên thảo luận

Chia tổ thảo luận và

3. Chất vấn vàtrả lời chất vấn tại kỳ họp

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri,vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trựcHĐND tỉnh điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

4. Xem xét,thông qua d thảo nghị quyết của HĐND tỉnh

- Xem xét, quyết định chương trìnhgiám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 của HĐND tỉnh

- Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệmkỳ 2016-2021.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội5 năm (2016-2020) tỉnh Nam Định.

- Quyết toán NSNN tỉnh Nam Định năm2015,

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020của tỉnh Nam Định.

- Quy định mức thu phí tham gia đấugiá quyền khai thác k

- Quyết định cơ chế khuyến khích, hỗtrợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định.

- Quy định tỷ lệ điều tiết thu tiền đấugiá quyền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện.

- Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh Nam Định quy định thu phí sử dụng đường bộ đối vớixe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnhNam Định.

- Bãi bỏ Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Nam Định về việc thu phí cấp bảnsao, lệ phí chứng thực.

- Giao biên chế công chức quản lýhành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sựnghiệp công lập năm 2016.

- Đề án đặt và đổi tên đường phố tỉnhNam Định.

B. Kỳ họp cuốinăm 2016 (kỳ họp thứ 3)

1. Xem xét cácbáo cáo:

1.1. Báo cáo công tác năm 2016 củaThường trực HĐND, Ban của HĐND tỉnh.

1.2. Báo cáo công tác năm 2016 của ểmsát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sựtỉnh.

1.3. Các Báo cáo năm 2016 của ển kinh tế-xã hội; Công tác phòng, chống tham nhũng vàthực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo kết quả công tác thanh tra; Côngtác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

1.4. Nghe

1.5. Nghe Đoàn đại biểu ổng hợp trả lời củacác Bộ, ngành trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định từ kỳ họpthứ nhất của Quốc hội (nếu có).

1.6. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo ử tri với kỳ họp.

2. Tổ chức các phiên thảo luận

Chia tổ thảo luậnvà ổ, thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp củaHĐND tỉnh.

3. Chất vấn vàtrả lời chất vấn tại kỳ họp

Căn cứ ý kiến,kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của Đại biểuHĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

4. Xem xét,thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh

-

- Quy định một số chế độ, định mứcchi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nam Định.

- Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệphân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách tỉnhNam Định giai đoạn 2017-2020 .

- Định mức phân bố dự toán chi thườngxuyên ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

- Dự toán thu, chi NSNN và phân bổ vốnĐTPT thuộc NSNN tỉnh Nam Định năm 2017.

- Quyết định biện pháp hỗ trợ thực hiệnchính sách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nam Địnhgiai đoạn 2016-2020.

- Danh mục các dự án phải thu hồi đấtvà danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc diệnthu hồi đất nhưng sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha thuộc

- Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch,dịch vụ và thương mại tổng hợp Rạng Đông đến năm 2030.

- Quy hoạch vùng ven sông đáy đến năm2030, tầm nhìn đến năm 2050.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

-

- ầu tháng 12 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII,nhiệm kỳ 2016-2021

2. Khách mời tham dự kỳ họp:

- Đại diện

- Thành viên UBND, Chánh án TAND, Việntrưởng VKSND tỉnh.

- Đại diện cơ quan nhà nước, Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam, các

- Đại diện đơn vị vũ trang nhân dân;một số ổ chức kinh tế, cơ quan báo chí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trựcHĐND tỉnh

- Quyết định triệu tập và

- Phối hợp với

- Phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiệnthẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt độngthẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị cáckỳ họp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trựcUBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cửtri của đại biểu HĐND; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND xemxét tại kỳ họp.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bịcác điều kiện bảo đảm

2. UBND tỉnh

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnhchuẩn bị các nội dung của kỳ họp.

- Chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghịquyết, đề án trình tại kỳ họp đúng quy

3. T òaán nhân dân, Viện kiểm sátnhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng và cảnăm 2016 với HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

4.

Đề nghị ểu HĐNDtỉnh tiếp xúc cử tri. Chủ trì, phối hợp với Tổ đại biểu ểu ứng cử. Phối hợp với Thường trực HĐNDtỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáoHĐND tỉnh.

5. Các Ban củaHĐND tỉnh

- Tham gia

- Thẩm tra dự thảonghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công củaThường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thẩm tra với HĐNDtỉnh.

- Báo cáo công tác năm 2016 của Bantheo quy định.

6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh

- Có trách nhiệm ếncho kỳ họp HĐND tỉnh.

- Phối hợp với UBMTTQ tổ chức cho Đạibiểu HĐND tiếp xúc cử tri.

7. Các Đại biểu HĐND tỉnh

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền vàtrách nhiệm của Đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họptheo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳhọp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấnđề trong Chương trình kỳ họp.

8. Văn phòngHĐND tỉnh

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnhthực hiện tốt kế hoạch ối hợp vớicác cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họpHĐND.

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký kỳ họp.

- Tham mưu, phục vụ các Ban HĐND tỉnhtrong hoạt động giám sát, thẩm tra.