CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC GIẢI THỂ XÃ, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ VÀ THÀNH LẬP XÃ MỚI THUỘCHUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giảithể xã, điều chỉnh địa giới hành chính xã và thành lập xã mới thuộc huyện QuỳnhNhai, tỉnh Sơn La như sau:

1. Giải thể xãLiệp Muội thuộc huyện Quỳnh Nhai. Phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xãLiệp Muội được điều chỉnh như sau:

- Điều chỉnh872,25 ha diện tích tự nhiên và 919 nhân khẩu xã Liệp Muội về xã Chiềng Bằngquản lý.

- Điều chỉnh1.212,75 ha diện tích tự nhiên và 1.238 nhân khẩu còn lại về xã Nậm Ét quản lý.

Sau khi giảithể, điều chỉnh địa giới hành chính phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xãLiệp Muội:

- Xã Chiềng Bằngcó 3.794,25 ha diện tích tự nhiên và 3.075 nhân khẩu.

- Xã Nậm Ét có7.110,75 ha diện tích tự nhiên và 4.110 nhân khẩu.

Địa giới hànhchính xã Nậm Ét: Đông giáp xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai và xã Nậm Giôn, huyệnMường La; Tây giáp xã Chiềng Khoan, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai; Nam giápxã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu; Bắc giáp xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai.

2. Điều chỉnhđịa giới hành chính xã thuộc huyện Quỳnh Nhai như sau:

a) Điều chỉnh613,8 ha diện tích tự nhiên và 1.494 nhân khẩu của xã Mường Sại về xã ChiềngBằng quản lý.

Xã Chiềng Bằngcó 4.408,05 ha diện tích tự nhiên và 4.569 nhân khẩu.

Địa giới hànhchính xã Chiềng Bằng: Đông giáp xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai; Tây giáp xãMường Giàng, huyện Quỳnh Nhai và xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu; Nam giáp xãChiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai; Bắc giáp xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

Sau khi điềuchỉnh địa giới hành chính:

Xã Mường Sại cònlại 5.450,2 ha diện tích tự nhiên và 3.541 nhân khẩu.

Địa giới hànhchính xã Mường Sại: Đông giáp xã Chiềng Ơn; Tây giáp xã Chiềng Bằng; Nam giápxã Nậm Ét; Bắc giáp xã Chiềng Ơn và Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.

b) Điều chỉnh 957,4ha diện tích tự nhiên và 375 nhân khẩu của xã Chiềng Ơn về xã Mường Giàng quảnlý.

- Xã Mường Giàngcó 6.432,4 ha diện tích tự nhiên và 9.781 nhân khẩu.

Địa giới hànhchính xã Mường Giàng: Đông giáp xã Chiềng Bằng, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai;Tây giáp huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Nam giáp xã Phỏng Lái, huyện ThuậnChâu; Bắc giáp xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

- Sau khi điềuchỉnh địa giới hành chính:

Xã Chiềng Ơn cònlại 9.944,6 ha diện tích tự nhiên và 3.063 nhân khẩu.

Địa giới hànhchính xã Chiềng Ơn: Đông giáp xã Nậm Giôn, huyện Mường La; Tây giáp xã MườngGiàng, huyện Quỳnh Nhai; Nam giáp các xã: Chiềng Bằng, Mường Sại, Nậm Ét thuộchuyện Quỳnh Nhai; Bắc giáp xã Mường Giôn, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai,tỉnh Sơn La.

3. Điều chỉnhđịa giới hành chính xã Pha Khinh và Pắc Ma để thành lập xã Pá Ma Pha Khinh nhưsau:

Thành lập xã PáMa Pha Khinh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 4.948 ha diện tích tự nhiên và 1.629nhân khẩu xã Pha Khinh và 5.544 ha diện tích tự nhiên và 1.453 nhân khẩu của xãPắc Ma.

Xã Pá Ma PhaKhinh có 10.492 ha diện tích tự nhiên và 3.082 nhân khẩu.

Địa giới hànhchính xã Pá Ma Pha Khinh: Đông giáp xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh SơnLa; Tây giáp xã Ta Man, xã Nậm Din, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Nam giápxã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai; Bắc giáp xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnhSơn La.

Sau khi giải thểxã, điều chỉnh địa giới hành chính xã và thành lập xã, huyện Quỳnh Nhai có106.090 ha diện tích tự nhiên và 58.300 nhân khẩu, còn lại 11 đơn vị hành chínhtrực thuộc, bao gồm các xã: Mường Giôn, Chiềng Khay, Nậm Ét, Chiềng Khoang,Chiềng Bằng, Mường Giàng, Cà Nàng, Mường Chiên, Chiềng Ơn, Mường Sại và Pá MaPha Khinh.

Điều 2. Nghịquyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng