HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấphuyện;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quyđịnh tại Nghị định số 57/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loạiđơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phân loại đơnvị hành chính tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 58/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà MauKhóa VIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân loại tỉnh CàMau là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhlập thủ tục trình cấp thẩm quyền quyết định phân loại đơn vị hành chính tỉnh CàMau theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau Khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu