HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾCÔNG CHỨC NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế côngchức;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2250/TTr-UBND ngày 19 tháng 6năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính vànhu cầu biên chế hành chính năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảoluận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức năm 2014 và đề nghị Bộ Nộivụ trình Chính phủ giao bổ sung 139 biên chế công chức năm 2014 cho tỉnh PhúThọ, gồm:

- Bổ sung 42 biên chế để thành lập Phòng Pháp chế tại 14 đơnvị là Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nôngnghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo,Sở Y tế, mỗi đơn vị 03 biên chế, theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộmáy của tổ chức pháp chế.

- Bổ sung 39 biên chế làm công tác lưu trữ theo Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó, bổ sung 05biên chế cho Chi cục Văn thư lưu trữ; bổ sung 34 biên chế cho 21 sở, ban, ngànhvà Ủy ban nhân dân 13 huyện, thành, thị mỗi đơn vị 01 biên chế.

- Bổ sung 27 biên chế cho lực lượng Thanh tra giao thôngtheo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủvề phê duyệt Đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tragiao thông vận tải.

- Bổ sung 07 biên chế cho Sở Thông tin và Truyền thông theoThông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của BộThông tin truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Thông tin truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bổ sung 08 biên chế cho Sở Lao động, Thương binh và Xãhội, trong đó:

+ Bổ sung 03 biên chế để thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giớitheo Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

+ Bổ sung 02 biên chế để thực hiện chức năng quản lý nhànước về Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

+ Bổ sung 01 biên chế để thực hiện nhiệm vụ theo Đề án pháttriển nghề công tác xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năngcho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Bổ sung 01 biên chế làm công tác dạy nghề theo Quyết địnhsố 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đềán đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

+ Bổ sung 01 biên chế làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ emtheo Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.

- Bổ sung 10 biên chế cho Ban quản lý các Khu công nghiệp doBan Quản lý các khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện thêmnhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Đồng Lạng (thuộc huyện PhùNinh), Cụm công nghiệp Bạch Hạc (thuộc thành phố Việt Trì) và thêm nhiệm vụquản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động tại khu công nghiệp.

- Bổ sung 06 biên chế cho Sở Tư pháp theo Thông tư Liên tịchsố 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ vềhướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy bannhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (do đượcgiao thêm nhiệm vụ làm công tác bồi thường nhà nước).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủgiao bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức năm 2014 cho tỉnh;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhândân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoáXVII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư lệnh Quân khu II;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CPVP;
- TPP, CV;
- L­ưu VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc