HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 31 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀÁN CÔNG NHẬN XÃ VŨ QUÝ, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, ĐẠT TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghịđịnh 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 11tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xãVũ Quý, huyện Kiến Xương đạt tiêu chí đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-BPC ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ýkiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án công nhận xã Vũ Quý,huyện Kiến Xương đạt tiêu chí đô thị loại V.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ bannhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việctổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh TháiBình khoá XV, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên