HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦAHĐND TỈNH VÀ BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2008/NQ-HĐND NGÀY 15/12/2008 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16/12/2002;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 44/TTr-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh vàthảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một sốnội dung của Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về mộtsố chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm2015, định hướng đến năm 2020 và bãi bỏ Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND ngày15/12/2008 của HĐND tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày25/7/2008 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh như sau:

“1. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với cán bộ, côngchức, viên chức thuộc biên chế của tỉnh quản lý được cử đi đào tạo, bồi dưỡngtheo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của tỉnh và các đối tượng được thuhút nhằm bổ sung nguồn công chức, viên chức của tỉnh.

2. Điều kiện áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượngđược Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc thu hút; có cam kết côngtác lâu dài tại tỉnh theo sự phân công của cơ quan có thẩm quyền.”

2. Sửa đổi, bổ sung tiết 3.2.2, điểm 3.2, khoản3, Điều 1 của Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh nhưsau:

“3.2.2. Đào tạo, bồi dưỡng nângcao trình độ cán bộ, công chức, viên chức

- Bồi dưỡng ngoại ngữ, chuyên mônnghiệp vụ:

+ Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức cótrình độ chuyên môn đại học trở lên; không quá 45 tuổi tính đến thời điểm đượccử đi bồi dưỡng; hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi cử đi bồi dưỡng; nếu đi bồidưỡng ở nước ngoài phải đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

+ Chính sách: Trong thời gian đi bồi dưỡng đượchưởng nguyên lương; tỉnh hỗ trợ 100% chi phí bồi dưỡng.

- Đào tạo sau đại học:

+ Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức cóthời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên; không quá 40 tuổi tính từ thời điểmđược cử đi đào tạo; có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trướckhi cử đi đào tạo; chuyên ngành đào tạo ở những lĩnh vực tỉnh cần, phù hợp vớivị trí việc làm và chuyên ngành đã được đào tạo ở bậc đại học; nếu đi đào tạo ởnước ngoài phải đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

+ Chính sách:

Trường hợp đào tạo ở trong nước, trong thời gianđào tạo được hưởng nguyên lương; sau khi tốt nghiệp tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồngđối với tiến sỹ và tương đương, 25 triệu đồng đối với thạc sỹ và tương đương.

Trường hợp đào tạo ở nước ngoài, trong thời gianđào tạo được hưởng nguyên lương; tỉnh hỗ trợ 100% chi phí đào tạo.

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức cótrình độ chuẩn về chuyên môn ngoại ngữ đi đào tạo nâng cao ở nước ngoài nhưngkhông thuộc chỉ tiêu cử đi đào tạo của tỉnh. Trong thời gian đi đào tạo đượchưởng nguyên lương và tỉnh hỗ trợ 50% học phí đào tạo.”

3. Bãi bỏ một số nội dung quy định tại khoản 3,Điều 1 của Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh như sau:

a) Bãi bỏ tiết 3.1.1, điểm 3.1, khoản 3, Điều 1.

b) Bãi bỏ tiết 3.1.4, điểm 3.1, khoản 3, Điều 1.

c) Bãi bỏ tiết 3.2.1, điểm 3.1, khoản 3, Điều 1.

d) Bãi bỏ tiết 3.3.2, điểm 3.3, khoản 3, Điều 1.

4. Bãi bỏ Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND ngày15/12/2008 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này và Nghị quyết số16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh thực hiện đến hết ngày 31/12/2016.Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác đã được cử đi đào tạo trướcngày 31/12/2016, nhưng chưa kết thúc thời gian đào tạo tiếp tục được hưởng chếđộ, chính sách quy định tại Nghị quyết này và Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh đến khi kết thúc thời gian đào tạo theo quy định.

2. Cán bộ, công chức, viên chức do các sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Huyện, thành, thị ủy, UBND các huyện, thành, thị cửđi đào tạo, bồi dưỡng được cơ quan, đơn vị xem xét, hỗ trợ kinh phí đào tạo,bồi dưỡng nhưng không vượt quá mức quy định tại Nghị quyết này.

3. HĐND tỉnh giao UBND tỉnhtổ chức thực hiện Nghị quyết này.

4. Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh cótrách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này, được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họpthứ 7 thông qua ngày 10/7/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng