HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 8701/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012 của tỉnh Nghệ An như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:

22.924.178.430.319 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

22.283.544.133.761 đồng

Bao gồm:

a) Thu ngân sách tỉnh

19.101.697.014.623 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ NSTW

10.078.994.918.617 đồng

b) Thu ngân sách huyện:

11.371.905.202.310 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ NS cấp trên

8.931.413.875.604 đồng

c) Thu ngân sách xã:

2.925.069.084.899 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ NS cấp trên

2.183.713.292.467 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

21.854.171.040.736 đồng

Bao gồm:

a) Ngân sách tỉnh:

19.098.481.868.021 đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới

8.931.413.875.604 đồng

b) Ngân sách huyện:

11.198.119.229.147 đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.183.713.292.467 đồng

c) Ngân sách xã:

2.672.697.111.639 đồng

4. Kết dư ngân sách địa phương:

429.373.093.025 đồng

Bao gồm:

a) Kết dư ngân sách tỉnh:

3.215.146.602 đồng

b) Kết dư ngân sách huyện:

173.785.973.163 đồng

c) Kết dư ngân sách xã:

252.371.973.260 đồng

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu