HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẶTTÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN BÌNH, HUYỆNQUANG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI – KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 91/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chếđặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số: 36/2006/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thựchiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình côngcộng ban hành kèm theo Nghị định số: 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 củaChính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 59/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đặt tênđường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện QuangBình.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giangđã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 22 tuyến đường, 04 tuyến phố và 04 công trình công cộng trênđịa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ tám thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang;
- Các Ban và đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm Thông tin (VP Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCHVương Mí Vàng

DANH MỤC

CÁCTUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CỦA THỊ TRẤN YÊN BÌNH, HUYỆN QUANGBÌNH
( Kèm theo Nghị quyết số: 100 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồngnhân dân tỉnh Hà Giang)

A. Các tuyến đường, tuyến phố

TT

Tên đường, phố

Điểm đầu

Điểm cuối

I

Các tuyến đường

1

Hoàng Văn Thụ

Km23+500m QL 279

Km26+600m QL 279

2

Trần Hưng Đạo

Từ ngã 5 cây xăng Bảo Sơn

Ngã tư Công an

3

Lê Quý Đôn

Km24+600m QL 279

Từ ngã 5 cây xăng Bảo Sơn

4

Hai Bà Trưng

Từ ngã 5 cây xăng Bảo Sơn

Ngã 5 huyện đội

5

Trường Chinh

Ngã 5 cây xăng Bảo Sơn

Ngã 3, phía sau Công an huyện

6

Hoàng Hoa Thám

Ngã 3 giao với đường Hai Bà Trưng

Ngã 3 giao với đường Trường Chinh

7

Lê Duẩn

Ngã 4 phía trước trụ sở thôn Mới

Ngã Tư đường trục 3

8

Trần Phú

Km25+400m QL 279

Ngã 4 thôn Luổng

9

Lê Hồng Phong

Ngã 3, giáp phòng làm việc phòng Nông nghiệp và PTNT

Ngã 3, phía sau Can huyện

10

Nguyễn Chí Thanh

Ngã 5 huyện đội

Ngã tư Công an huyện

11

Nguyễn Viết Xuân

Ngã Tư phía trước trụ sở thôn Mới

Ngã 5 huyện đội

12

Nguyễn Huệ

Ngã 5 huyện đội

Cầu giao QL 279

13

Lộc Viễn Tài

Ngã 5 cây xăng Bảo Sơn

Cầu bản Yên

14

Lý Thường Kiệt

Ngã 3 giao đường bê tông thôn Bản Yên

Ngã Tư chân đài tưởng niệm

15

Nguyễn Trãi

Ngã Tư chân đài tưởng niệm

Ngã Tư thôn Luổng

16

Kim Đồng

Ngã 3 giao đường trục 7

Ngã 3 giao đường trục 11

17

Lý Tự Trọng

Ngã 3 giao đường trục 11 (giáp trường Nội trú)

Ngã 3 giao đường trục 11 (giáp T.tâm GDTX)

18

Võ Thị Sáu

Ngã 4 giao đường trục 3

Ngã 4 thôn Luổng

19

Lê Trọng Tấn

Ngã 3, phía sau CA huyện

Ngã 3 giao đường trục 12

20

Yết Kiêu

Ngã 3 giao đường trục 11

Ngã 3 giao đường trục 2

21

Phạm Văn Đồng

Ngã 4 thôn Luổng

Chân đập thủy nông thôn Luổng

22

Ngô Quyền

Ngã 3 giao đường trục 1

Ngã 3 bệnh viện

II

Các tuyến phố

1

Phố Luổng

Ngã 3 giao đường bê tông giáp đai viễn thông

Giao với đường bê tông Công viên cây xanh

2

Yên Trung

Ngã 3 giao đường trục 11

Ngã 3 giao đường trục 7

3

Phố Mới

Ngã 3 giao đường trục 5

Ngã 3 giao đường trục 6

4

Bế Văn Đàn

Ngã 3 giao đường trục 5m

Ngã 3 giao đường trục 1

B. Các công trình công cộng:

TT

Tên cũ

Tên mới

1

Công viên cây xanh giáp đoạn đường 7

Vườn hoa 1/6

2

Công viên cây xanh xung quanh hồ sinh thái giáp QL 279

Công viên thanh niên

3

Sân vận động trung tâm thôn Yên Trung

Sân vận động Yên Trung

4

Sân vận động trung tâm thôn Luổng

Sân vận động Yên Bình