HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP XÃĐẢO TRẦN HUYỆN CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộtrưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các huyện,xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Quyết định số 727-QĐ/TU ngày 09/7/2012 của Tỉnh ủyQuảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Vận động thanh niên, nhân dân ra đảo Trầnsinh sống để thành lập đơn vị hành chính trực thuộc huyện Cô Tô”,

Sau khi xem xét Đề án kèm theo Tờ trình số 3380/TTr-UBND ngày 28/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập xãĐảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-HĐND ngày10/7/2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận củađại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập xã Đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhưsau:

1. Thành lập đơn vị hành chính xã mới thuộc huyện Cô Tô trêncơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Thanh Lân, huyện Cô Tô:

a) Tên gọi xã mới: xã Đảo Trần, huyện Cô Tô.

b) Xã Đảo Trần, huyện Cô Tô có diện tích đất tự nhiên 556ha, bao gồm toàn bộ diện tích đảo Trần, hòn Bồ Cát và hòn Bắc Bồ Cát.

c) Vị trí địa lý: Phía Đông giáp biển Đông, phía Tây và phíaBắc giáp vùng biển xã Vĩnh Thực - thành phố Móng Cái, phía Nam giáp vùng biểnxã Thanh Lân, huyện Cô Tô.

2. Sau khi thành lập xã Đảo Trần, huyện Cô Tô có 4 đơn vịhành chính trực thuộc là thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến, xã Thanh Lân và xã ĐảoTrần.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chính phủ xemxét, quyết định.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninhkhoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long