HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/2007/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN NỘIDUNG ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI THÚ Y CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLẠNG SƠN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHLẠNG SƠN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THƯ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhândân;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày12/5/2004; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫnthi hành Pháp lệnh Thú y; Quyết định số 904/QĐ-BNN-KH của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệthống quản lý nhà nước chuyên ngành thú y giai đoạn 2007- 2010;

Sau khi xem xét Tờtrình số 56 /TTr-UBND ngày 13/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩnnội dungĐề án xây dựng mạng lưới Thú y cấp xã, phường, thị trấn trênđịa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngânsách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn nội dung Đề án xây dựngmạng lưới thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã)với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chung: Xây dựng và kiện toàn mạnglưới Thú y cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đảm bảo quản lý nhà nướcthống nhất về công tác Thú y từ tỉnh đến cơ sở.

2. Mục tiêu cụ thể: - Kiện toàn mạng lưới Thú ycấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới Thú y cấp xã. Đảm bảo công tác phòngchống dịch bệnh tại cơ sở kịp thời và hiệu quả.

- Từng bước tổ chức các dịch vụ thú y giúp người chănnuôi yên tâm đầu tư sản xuất và đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi, tạo điều kiệncho chăn nuôi phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, tạoviệc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng đội ngũ thú y viên cấp xã có chuyên mônnghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm gắn bó với nghề nghiệp.

3. Nội dung xây dựng mạng lưới Thú ycấp xã:

1. Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí một Trưởng thúy xã

2. 72 xã có quy mô diện tích rộng, có số lượng gia súc-giacầm lớn đượctuyển thêm một nhân viên thú y xã (có danh sách 72 xã kèm theo).

3. Chế độ đối với Trưởng thú y và nhân viên Thú y xã:

- Trưởng thú y xã được hưởng mức phụ cấp hệ số là 1,0mức lương tối thiểu (theo văn bản số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướngChớnh phủ);

- Nhân viên thú y xã h­ưởng với mức phụ cấp hệ sốbằng 0,8 mức lương tối thiểu.

- Kinh phí chi trả cho Trưởng thú y và nhân viên thúy xã do ngân sách tỉnh cấp hàng năm giao Chi cục Thú y thực hiện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷban nhân dân tỉnhchỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này; hàng năm báo cáo kết quả thực hiệntại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đó được Hội đồng nhân dân tỉnh KhoáXIV, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH CÁC XÃ CÓ 2 THÚ YVIÊN

( gồm 01 Trưởng Thú y + 01nhân viên thú y)

(Kèm theo Nghị quyết số 10/ 2007/NQ-HĐND ngày 15/11/2007 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên huyện

Tên xã

1

Cao Lộc

Cao Lâu, Bảo Lâm, Tân Thành, Xuất Lễ, Yên Trạch, Gia Cát, Hoà Cư, Thạch Đạn.

2

Văn Lãng

Trùng Khánh, Trùng Quán, Hội Hoan, Hoàng Việt, Thanh Long, Gia Miễn, Tân Mỹ.

3

Tràng Định

Quốc Việt, Quốc Khánh, Đào Viên, Hùng Sơn, Chí Minh, Tri Phương, Tân Tiến.

4

Văn Quan

Trấn Ninh,Tú Xuyên, Yên Phúc, Hữu Lễ, Tri Lễ, Tràng Phái, Lương Năng.

5

Bình Gia

Hoa Thám, Hồng Phong, Yên Lỗ, Thiện Hòa, Thiện Thuật, Quang Trung, Minh Khai, Thiện Long, Tân Văn.

6

Bắc Sơn

Vạn Thuỷ, Tân Tri, Vũ Lăng, Trấn Yên, Vũ Lễ, Nhất Tiến, Nhất Hòa.

7

Chi Lăng

Y Tịch, Vạn Linh, Chiến Thắng, Quan Sơn, Hữu Kiên, Gia Lộc, Vân An.

8

Hữu Lũng

Hữu Liên, Yên Bình, Yên Thịnh,Tân Thành, Minh Sơn, Hoà Sơn, Hòa Thắng.

9

Lộc Bình

Ái Quốc, Nam Quan, Lợi Bác, Đông Quan, Sàn Viên,Tú Mịch.

10

Đình Lập

Thái Bình, Lâm Ca, Đình Lập, Bính Xá, Kiên Mộc.

11

Thành phố

Hoàng Đồng, Quảng Lạc

Tổng số

72 xã