HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 101/2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢCHO NGƯỜI BỊ THƯƠNG, CHẾT, BỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI THAM GIA PHONG TRÀO TOÀNDÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10021/TTr-UBND ngày21/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ cho người bịthương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chếHĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhtại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức hỗ trợ cho người bịthương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân bịthương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về mức hỗ trợ đối với tổchức, cá nhân khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địabàn tỉnh Đồng Nai.

3. Mức hỗ trợ đối với người bị thương, chết, bịthiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốctrên địa bàn tỉnh Đồng Nai

a) Đối với trường hợp bị thương

- Trường hợp người có tham gia bảo hiểm y tế thìđược thanh toán từ bảo hiểm y tế. Các khoản chi phí còn lại không được thanhtoán từ Bảo hiểm y tế thì được thanh toán toàn bộ (kể cả thuốc phải mua ngoàitheo toa chỉ định của bác sỹ điều trị).

- Trường hợp người chưa có tham gia bảo hiểm y tếthì được thanh toán toàn bộ chi phí y tế trong quá trình sơ cứu, cấp cứu đếnkhi điều trị ổn định thương tật, xuất viện (kể cả thuốc phải mua ngoài theo toachỉ định của bác sỹ điều trị).

Sau khi điều trị, được Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn giới thiệu đi giám định khả năng lao động tại Hội đồng giám định ykhoa theo quy định của pháp luật, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động,được hưởng mức hỗ trợ tương ứng như sau:

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến dưới 21%được hưởng mức hỗ trợ một lần bằng 08 tháng lương tối thiểu;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% đượchưởng mức hỗ trợ một lần bằng 10 tháng lương tối thiểu;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đượchưởng mức hỗ trợ một lần bằng 12 tháng lương tối thiểu;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% đượchưởng mức hỗ trợ một lần bằng 14 tháng lương tối thiểu;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đượchưởng mức hỗ trợ một lần bằng 16 tháng lương tối thiểu.

b) Đối với trường hợp bị chết

Trường hợp bị chết, kể cả chết trong thời gian điềutrị lần đầu, thì người chịu trách nhiệm mai táng được nhận tiền mai táng bằng10 tháng lương tối thiểu và gia đình của người đó được hỗ trợ một lần với sốtiền bằng 12 tháng lương tối thiểu. Trong một số trường hợp đặc biệt, người bịchết sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đề nghị công nhận liệt sỹ theo quyđịnh của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

c) Đối với trường hợp bị thiệt hại về tài sản

Tổ chức, cá nhân tham gia phong trào toàn dân bảovệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bị hư hỏng về tài sản được thanhtoán chi phí sửa chữa thực tế, nếu hư hỏng không còn khả năng sửa chữa, đượchoàn trả một khoản tiền tương đương với giá trị trước khi bị thiệt hại (bằng100% giá trị tài sản). Việc thẩm định giá trị tài sản do Phòng Tài chính tạicác địa phương nơi xảy ra hư hỏng tài sản thẩm định giá trị.

4. Kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn ngân sách cấphuyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này đến các cơ quan, đối tượng liênquan. Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuốinăm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐNDtỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việctriển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Naikhóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai, Báo LĐĐN, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư