HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/2013/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾNKHÍCH ĐỐI VỚI CÁC HỘ DÂN RA SINH SỐNG LÂU DÀI TẠI ĐẢO TRẦN, HUYỆN CÔ TÔ, TỈNHQUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủvề Chương trình hành động về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủtướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiêntai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giaiđoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3350/TTr-UBND ngày 28/6/2013 về một số cơ chế, chính sách khuyến khích đối vớicác hộ dân ra sinh sống lâu dài tại đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; Báocáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 10/7/2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dântỉnh và thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua một số cơ chế, chính sách khuyến khích đối với các hộdân ra sinh sống lâu dài tại đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh với các nộidung sau:

1. Phạm vi và đối tượng, nguyên tắc áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho việc di dân ra đảo Trầnsinh sống, ổn định lâu dài theo Quyết định phê duyệt Đề án của tỉnh.

1.2. Đối tượng áp dụng:

- Hộ gia đình làm nghề ngư nghiệp và dịch vụ hậu cần biển,có đủ các điều kiện sau: Là hộ hoặc nhóm hộ có tàu thuyền; Tuổi đời dưới 40tuổi (Trường hợp cá biệt có thể xét trên 40 tuổi nhưng không quá 50 tuổi); Cósức khỏe tốt, nhân thân tốt và có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh. Ưu tiêncác hộ chưa có nhà trên đất liền và thường xuyên đang hoạt động khai thác thủysản xung quanh khu vực vùng biển đảo Trần; Các hộ đi theo nhóm hộ, cùng quê,cùng địa phương.

- Cán bộ, công chức, viên chức được điều động ra công táctrên đảo, đang công tác trên đảo có nguyện vọng chuyển cả gia đình ra định cưlâu dài trên đảo.

1.3. Nguyên tắc: Các hộ có nguyện vọng ra Đảo sinh sống phảiđược cơ quan chức năng thẩm định và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Nội dung cơ chế chính sách:

2.1. Chính sách về đất đai:

- Về Đất sản xuất: Được giao đất sản xuất với hạn mức theoquy hoạch cụm dân cư và tùy theo điều kiện thực tế quỹ đất tại đảo Trần, theoquy định của Luật đất đai;

- Về Đất ở: Được giao cho mỗi hộ với diện tích phù hợp vớiquy hoạch được UBND huyện Cô Tô phê duyệt trên thực tế quỹ đất hiện có và đảmbảo sinh hoạt làm nghề ngư nghiệp..

- Các hộ gia đình được tỉnh hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất vàlệ phí trước bạ khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở,đất sản xuất.

2.2 Hỗ trợ về nhà ở:

- Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở và hệ thống công trình phụtrợ cho mỗi hộ gia đình sinh sống tại Đảo, theo thiết kế mẫu được UBND tỉnh phêduyệt.

- Nguyên tắc: Nhà nước tổ chức xây dựng, người dân giám sát.

- Kinh phí xây dựng, gồm: Hộ gia đình phải đóng góp 20%/tổngkinh phí đầu tư xây dựng, nhưng không quá 120 triệu đồng/hộ gia đình; khoảnkinh phí này được ngân sách nhà nước cho vay không tính lãi suất, thời gianhoàn trả trong 10 năm, bắt đầu trả từ năm thứ 2 trở đi. Phần kinh phí còn lại80% do Nhà nước hỗ trợ.

2.3. Về hỗ trợ phát triển sản xuất:

- Được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn để phát triển sản xuấtngư nghiệp, dịch vụ hậu cần nghề cá, cụ thể:

+ Khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để sửa chữatàu, thuyền, mua ngư lưới cụ, làm dịch vụ hậu cần nghề cá; hình thức tín chấpthông qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ hoặc Đoàn Thanh niên huyện Cô Tô; mức vaytối đa 60 triệu đồng/hộ; được hỗ trợ lãi suất vay 100%; thời hạn vay tối đa là5 năm.

+ Được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xãhội theo tất cả các chương trình đang áp dụng cho người nghèo ở địa bàn xã đặcbiệt khó khăn.

+ Khi vay vốn ở các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đểđóng mới, cải hoán tàu (tàu khai thác thủy sản, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá),đầu tư nuôi cá lồng bè được vay theo hạn mức quy định tại Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh, được hỗ trợ lãi suất vốn vay là 70%;thời hạn vay từ 3 năm đến 5 năm; điều kiện vay vốn: Hộ, nhóm hộ gia đình cóphương án sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kinh phí cấp bù hỗ trợ lãi suất vốn vay từ ngân sách tỉnh;

2.4. Chính sách khác:

- Các hộ gia đình sinh sống trên đảo Trần được hưởng tất cảcác chính sách của Trung ương và của Tỉnh về an sinh xã hội, chính sách hỗ trợphát triển kinh tế như đang áp dụng đối với hộ nghèo, ở vùng xã đặc biệt khókhăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông học tập trên Đảo đượcmiễn học phí và hỗ trợ học tập; trường hợp trên đảo không bố trí được lớp họcTHCS, THPT học sinh được tuyển thẳng vào trường Dân tộc nội trú của tỉnh.

- Dân cư trên Đảo được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻBảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước, gồm:

+ Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu hàng năm.

+ Ngân sách địa phương cho Chương trình bố trí ổn định dâncư hàng năm.

+ Nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể điều kiện để gắntrách nhiệm của đối tượng được thụ hưởng chính sách về đất đai, nhà ở và triểnkhai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninhkhoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long