HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 101/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN CÓ HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞLÊN VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHÔNG CÓHƯỞNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH DO NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống mụclục ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấpmai táng phí đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn có huy hiệu 40 năm tuổiĐảng trở lên không có hưởng chế độ, chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vàbáo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhthảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với đảngviên có huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên và trợ cấp mai táng phí đối với đảngviên ở xã, phường, thị trấn,không có hưởng chế độ, chính sáchdo Nhà nước quy định như sau:

1. Mức trợ cấp hàng tháng đốivới đảng viên có huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên không có hưởng chế độ, chính sách do Nhà nước quy định:

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: Hệ số0,4 mức lương cơ sở/tháng;

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: Hệ số0,5 mức lương cơ sở/tháng;

- Huy hiệu 55, 60 năm tuổi Đảng:Hệ số 0,7 mức lương cơ sở/tháng;

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng trở lên:Hệ số 1,0 mức lương cơ sở/tháng.

2. Đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không có hưởng chế độ, chính sách do Nhà nướcquy định, được trợ cấp mai táng phí khi từ trần:

Hệ số 6,0 mức lương cơ sở/trườnghợp.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên có huy hiệu 40 năm tuổi Đảngtrở lên và trợ cấp mai táng phí đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn khôngcó hưởng chế độ, chính sách do Nhà nước quy định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long dongân sách cấp tỉnh đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nướchàng năm.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhphối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014 và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng Công báo tỉnh./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lực