HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/2014/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 04 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 67/2014/NQ-HĐND NGÀY03/4/2014 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀICHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBNDngày 03/12/2004; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về quy địnhmột số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Quốc hội; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứNghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật;

Căn cứThông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy địnhchế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quannhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 261/TTr-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mứcchi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩmtra số 463/BC-HĐND ngày 30/11/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh vàtổng hợp ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ biểu kèm theo Nghị quyết số67/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh, như sau:

1. Sửa đổiĐiểm 2.1, Khoản 2, MụcV.

2.Sửa đổi Khoản 1, Mục VI.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, từ ngày HĐND tỉnh thôngqua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Bancủa HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhSơn La khóa XIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Đảng ủy; HĐND; UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450b.

CHỦ TỊCHHoàng Văn Chất

Phụbiểu

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 67/2014/NQ-HĐND NGÀY 03/4/2014 CỦA HĐND TỈNH

(Kèmtheo Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

TT

Nội dung chi

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

V

CHI CHO CÁC HỘI NGHỊ

2.1

Các Hội nghị tháng, quý, năm: Tập huấn, giao ban, trao đổi kinh nghiệm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND.

Mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Mục II phụ biểu kèm theo Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh

VI

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Ngoài chế độ được hưởng theo quy định hiện hành, đại biểu HĐND các cấp còn được hỗ trợ như sau:

1

Chi mua báo chí, tài liệu, cặp công tác cho đại biểu HĐND

1.1

Đại biểu HĐND cấp tỉnh

a

Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND; kỷ yếu HĐND: 01 lần/đại biểu/nhiệm kỳ

Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp

b

Bản tin hoạt động Hội đồng nhân dân; cuốn Nghị quyết kỳ họp HĐND; báo Đại biểu nhân dân: Theo định kỳ phát hành

c

Sổ công tác đại biểu nhân dân:01 quyển/đại biểu/năm

d

Hỗ trợ mua cặp công tác

500.000đ/đại biểu/nhiệm kỳ

1.2

Đại biểu HĐND cấp huyện

a

Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND: 01 lần/đại biểu/nhiệm kỳ

Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp

b

Báo Đại biểu nhân dân (Cấp cho Thường trực HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Tổ trưởng các Tổ đại biểu): Theo định kỳ phát hành

c

Sổ công tác đại biểu nhân dân: 01 quyển/đại biểu/năm

d

Hỗ trợ mua cặp công tác:

500.000đ/đại biểu/nhiệm kỳ

1.3

Đại biểu HĐND cấp xã

a

Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND: 01 lần/đại biểu/nhiệm kỳ

Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp

b

Báo đại biểu nhân dân (Cấp cho Thường trực HĐND xã): Theo định kỳ phát hành

c

Sổ công tác đại biểu nhân dân: 01 quyển/đại biểu/năm

500.000đ/đại biểu/nhiệm kỳ