CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHIÊNHỌP CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2013, Chínhphủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

1. Chính phủ đã thảo luận và cho ýkiến về các dự thảo: Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểmkhông tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, do Bộ trưởng Bộ Nội vụtrình; Báo cáo đề xuất của Chính phủ về nội dung Chương IX Chính quyền địaphương; ý kiến của Chính phủ về Chương VII Chính phủ của dự thảo sửa đổi Hiếnpháp năm 1992, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình. Chính phủ giao:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viênChính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tchức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Trong đó, đánh giánhững kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc trong thực hiện thí đim; đề xuất mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo các phương án khácnhau; nêu rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, ưu điểm, nhược điểm của từng phương án; dự kiến đề xuất sửa đổi Hiến pháp năm1992 về những nội dung liên quan đến chính quyền địa phương tương ứng với mỗiphương án; tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chứcHội đồng nhân dân huyện, quận, phường và Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo BộChính trị chỉ đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương cho ý kiến về các vấn đề trên, đặc biệt là phương án tổchức chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chínhphủ về việc tổng kết thí điểm, đồng thời phối hợp với BộTư pháp, Văn phòng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về những nộidung liên quan đến chính quyền địa phương, bảo đảm phù hpvới thực tiễn, đạt được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợpcác nội dung quy định về chính quyền địa phương và Chính phủ cần sửa đổi, bổsung trong Hiến pháp năm 1992. Trên cơ sở đó, dự kiến phương án sửa đổi, gửixin ý kiến các thành viên Chính phủ; khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh, báo cáoThủ tướng Chính phủ để có văn bản kiến nghị với y ban dựthảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

2. Chính phủ đã thảo luận và cho ýkiến về cơ chế kiểm soát việc ban hành thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ,cơ quan ngang Bộ, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.

Trong thời gian qua, chất lượng côngtác xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngangBộ đã từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật cũng như hiệu quả quản lý nhà nước vàphát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong một số trường hợpviệc xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch còn chưa bảo đảm tínhthống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thichưa cao, có một số văn bản mới được ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung, thaythế, vì có những phản ứng không đồng thuận trong dư luận xã hội.

Đ nâng cao chấtlượng các văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ yêu cầu - Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đội ngũ cán bộ làm côngtác pháp chế, bố trí đủ kinh phí cho công tác xây dựng vănbản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác phối hp, tranh thủý kiến chuyên gia trong quá trình soạn thảo. Đối với cácthông tư có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cơquan chủ trì soạn thảo cần thực hiện đúng quy trình và chủ động lấy ý kiến của BộTư pháp trước khi ban hành. Bộ Tư pháp cần tăng cường năng lực thm định và kim tra các văn bản quy phạm pháp luật,bảo đảm văn bản quy phạm pháp luật ban hành hp hiến, hp pháp và có tính khả thi cao.

3. Chính phủ đã thảo luận và cho ýkiến về dự án Luật sửa đi, bổ sung mộtsố điều của Luật bảo hiểm y tế, do Bộ trưởng Bộ Y tế trình.

Luật bảo hiểm y tế phải thể chế hóađường lối, chính sách của Đảng về bảo him y tế toàn dân; kế thừa những quy định hiện hành đang pháthuy hiệu quả, khc phục các tồn tại, bất hợp lý để thựchiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảohiểm y tế.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp vớiVăn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến cácthành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tếthừa ủy quyền Thủ tướng Chính ph, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội.

4. Chính phủ thảo luận, cho ý kiến vềdự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.

Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi)cần phải đáp ứng kịp thời các yêu cầu khách quan; bảo đảm thực hiện tốt hơnquyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bìnhđng giới; kế thừa và nâng cao các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộcViệt Nam; bảo đảm sự thống nhất, đngbộ trong hệ thng pháp luật, cũng như sự tương thích vớithông lệ quốc tế.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến cácthành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Bộtrưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trìnhQuốc hội.

5. Chính phủ đã thảo luận và cho ýkiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng, do Bộtrưởng Bộ Tư pháp trình.

Luật công chứng sửa đổi, bổ sung lầnnày cần tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về hoàn thiện thểchế tổ chức và hoạt động công chứng, phát trin các tchức hành nghề công chứng theo quy hoạch, đề cao giá trị pháp lýcủa các văn bản công chứng; nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của hoạtđộng công chứng, đội ngũ công chứng viên, mở rộng phạm vi hành nghề công chứng;nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đẩy mạnh phân cp cho địa phương; xác định vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghềnghiệp của các công chứng viên; tạo điều kiện để công chứng nước ta hội nhậpvới nghề công chứng quốc tế.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến cácthành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật công chứng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thaymặt Chính phủ, trình Quốc hội.

6. Chính phủ đã thảo luận và cho ýkiến về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình.

Việc sửa đổi Luật bảo vệ môi trườngnhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về môitrường, bổ sung các giải pháp đồng bộ, đủ mạnh, có tính đột phá để phòng ngừa,kiểm soát ô nhiễm, cải thiện môi trường, phát triển bền vững đất nước; ứng phócó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếpthu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật bảo vệ môi trường(sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chínhphủ, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội.

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệuquả công tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông, Thủ tướng chính phủ yêu cầu BộTài nguyên và Môi trường khẩn trương thành lập Chi cục bảo vệ môi trường tạicác lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; sông cầu; hệ thống sông Đồng Nai trên cơ sởsửa đổi Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm2008 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cụcMôi trường, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 10 năm 2013.

7. Chính phủ thảo luận và cho ý kiếnvề mục tiêu, quan điểm và một số định hướng cơ bản sửa đổi Bộ luật dân sự, doBộ trưởng Bộ Tư pháp trình.

Việc sửa đổi Bộ luật dân sự lần nàycần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đấtnước; cụ thể hóa các nguyên tắc cơ bản của thể chế kinh tếthị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phù hợp với Hiếnpháp; có tính kế thừa và phát triển các quy định còn phù hợp; đáp ứng yêu cầuhội nhập quốc tế của Việt Nam; bảo đảm nguyên tc Bộ luậtdân sự là Bộ luật nn, có vị trí, vai trò là luật chung củahệ thống pháp luật tư, theo đó Bộ luật dân sự quy định cácvấn đề có tính nguyên tắc, các luật chuyên ngành quy định về các vấn đề có tínhchuyên ngành.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp vớiVăn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viênChính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) để trình Chínhphủ cho ý kiến trước khi trình Quc hội, bảo đảm chấtlượng và đúng tiến độ.

8. Chính phủ thảo luận và cho ý kiếnvề quan điểm, định hướng cơ bản của dự án Luật quản lý, sử dụng vn nhà nước đu tư vào sản xut,kinh doanh, do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Chính phủ nhất trí xây dựng một đạoluật điều chỉnh đồng bộ hoạt động đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệpnhà nước. Theo đó, cần tiếp tục nghiên cứu xác định cụ thể tên gọi và phạm viđiều chỉnh và nội dung của dự án Luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khôngchồng lấn với các luật chuyên ngành khác.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, tiếp tục nghiên cứu,hoàn chỉnh dự án Luật.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính báo cáo y ban Thường vụ Quốc hội về việcđiều chỉnh thời gian trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2014) dự ánLuật này.

Giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tiếp tục nghiên cứu mô hình quản lý của chủ sở hữu nhà nước đi với doanh nghiệp nhà nước phù hp với chủ trươngcủa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBNĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát trin Việt Nam;
- UBTW Mặt trận T quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng