HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2007/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VỐNVAY NGÂN HÀNG MUA MÁY CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN NÔNG, LÂM SẢN SAU THU HOẠCH GIAI ĐOẠN2008 – 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chínhphủ về khuyến nông, khuyến ngư; Thông tư số 60/2005/TT-BNN ngày 10/10/2005 củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung củaNghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông khuyếnngư;

Sau khi xem xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 13/11/2007 củaUỷ ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng mua máychế biến, bảo quản nông, lâm sản sau thu hoạch giai đoạn 2008-2015; Báo cáothẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luậncủa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 13/11/2007 của Uỷ ban nhân dântỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng mua máy chế biến, bảo quảnnông, lâm sản sau thu hoạch giai đoạn 2008-2015 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng:

- Hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, cáctổ chức sản xuất và kinh doanh nông, lâm sản (sau đây gọi tắt là người mua máy)trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn ngân hàng để mua sắm máy chế biến, bảoquản nông, lâm sản sau thu hoạch.

- Các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã,các tổ chức sản xuất và kinh doanh nông, lâm sản trên địa bàn tỉnh phải có đủđiều kiện, có trình độ quản lý kinh tế- kỹ thuật, có xác nhận của UBND xã,phường thị trấn hoặc có dự án xây dựng cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm sảnđược UBND huyện, thành phố phê duyệt.

2. Mức hỗ trợ:

- Người mua máy được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% phần lãi suấtvốn vay của các Ngân hàng thương mại, theo hợp đồng tín dụng tại thời điểm vaytrong thời hạn 3 năm để mua các loại máy chế biến, bảo quản nông, lâm sản sauthu hoạch có giá trị không quá 75 triệu đồng.

- Trường hợp vay trên mức 75 triệu đồng thì phải có dự án vàđược cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt từng dự án để hỗ trợ.

- Hết thời hạn 3 năm kể từ ngày vay, nếu còn dư nợ thì ngườimua máy phải trả 100% lãi suất vốn vay theo quy định của các Ngân hàng thươngmại cho vay vốn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức chỉ đạo,triển khai thực hiện Nghị quyết này; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳhọp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XIV, kỳhọp thứ 10 thông qua./.

Chủ tịch
Hoàng Thị Bích Ly