CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/NQ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC GIA NHẬP CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN CÔNG-TEN-NƠ 1972

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng BộGiao thông vận tải tại tờ trình số 6974/TTr-BGTVT ngày 15 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý Việt Nam gianhập Công ước quốc tế về An toàn công-ten-nơ 1972 (Công ước CSC).

Điều 2. Bộ Giao thông vậntải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Công ướcCSC.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàntất các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Các Thành viên Chính phủ;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTN, PL;
- Lưu: VT, QHQT (3). TB.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng