HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/2007/NQ –HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

V/V BAN HÀNH CHÍNH SÁCHHỖ TRỢ LƯƠNG THỰC CHO 5 DÂN TỘC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHẰM BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHLAI CHÂU
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 963/TTr – UBND ngày15 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cứu đói thường xuyêncho các dân tộc đặc biệt khó khăn; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnhvà ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.Thông qua chính sách hỗtrợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ và phát triển rừng.Cụ thể:

1. Đối tượng thụ hưởng chính sách: Hộ đói thuộc5 dân tộc đặc biệt khó khăn của tỉnh, bao gồm: Dân tộc La Hủ, Mảng, Khơ Mú, Cống,Si La đang cư trú tại 3 huyện: Mường Tè, Sìn Hồ và Than Uyên (gồm cả hộ chỉ cóvợ hoặc chồng là người thuộc dân tộc đặc biệt khó khăn) có mức thu nhập bìnhquân đầu người trong hộ dưới 100.000 đ/tháng.

2. Mức hỗ trợ: 10 kg gạo/người/tháng

3. Thời gian thực hiện chính sách: Trong 3 năm(Từ năm 2008 đến năm 2010). Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008

4. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp chocác hộ dân, trên cơ sở các đối tượng được bình xét từ cơ sở hàng năm và được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

5. Nguồn vốn thực hiện chính sách:

- Kinh phí thực hiện chính sách năm 2008 được sửdụng từ nguồn ngân sách địa phương.

- UBND tỉnh có trách nhiệm lập đề án trình Chínhphủ để có nguồn vốn hỗ trợ thường xuyên cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhữngnăm tiếp theo.

Điều 2. Giao UBND tỉnh xây dựngkế hoạch, ban hành kế hoạch hỗ trợ; chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giao cho Thường trựcHĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc,giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lai Châu khoáXII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.

CHỦ TỊCH
Lỳ Khai Phà