HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII

NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 7219/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 thành phố Đà Nẵng, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 thành phố Đà Nẵng được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân 13,5 - 14,5%/năm. Trong đó, dịch vụ tăng 16 - 17%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 8,5 - 9,5%/năm, nông nghiệp tăng 1,5 - 2,5%/năm.

2. GDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD.

3. Cơ cấu GDP năm 2015: Dịch vụ: 54,2% - Công nghiệp, Xây dựng: 43,8% - Nông nghiệp: 2,0%.

4. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 17 - 18%/năm. 

5. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 12 - 13%/năm, trong đó công nghiệp tăng 11,5 - 12,5%/năm; xây dựng tăng 13 - 14%/năm.

6. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3 - 4%/năm.

7. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16 - 17%/năm.

8.Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 11,5 - 12,5%/năm; tổng chi ngân sách địa phương tăng 10 - 11%/năm.

9. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 15 - 16%/năm.

10. Giảm tỷ suất sinh 0,3%o/năm.

11. Giải quyết việc làm bình quân cho 3,2 - 3,4 vạn lao động/năm.

12. Đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%.

13. Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới của thành phố) còn 0%.

14. 100% dân số nội thành và 95% dân số nông thôn được cấp nước sạch.

15. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 100%.

16. Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch, với chất lượng bảo đảm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành, các cấp theo chức năng của mình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 5 năm 2011-2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh