HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUATỔNG BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆPCÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII- KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức,

Sau khi xem xét Tờ trình số 3381/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổng biên chế cán bộ, côngchức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh năm2014; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND ngày 10/07/2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnhvà ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổng biên chế cán bộ,công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2014là: 3.238 biên chế.

Điều 2. Đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướngChính phủ:

1. Phê duyệt 100 biên chế công chức dự phòng năm2014 cho tỉnh Quảng Ninh để thành lập mới và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn một số cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩmquyền.

2. Giao biên chế công chức cho người đứng đầucác đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ninh là: 851 biên chế.

3. Điều chuyển 335 biên chế sự nghiệp làm nhiệmvụ quản lý nhà nước sang biên chế công chức.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về cácnội dung liên quan đến biên chế công chức và thực hiện việc giao biên chế côngchức theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường trực, các Ban và các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhQuảng Ninh khoá XII - Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long