HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2007/NQ –HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỂM TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 78/2006/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA HĐNDTỈNH VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG – LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2007 – 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHLAI CHÂU
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 966/TTr – UBND ngày16 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 78/2006/NQ – HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 9về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh LaiChâu giai đoạn 2007 – 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiếncủa các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua việcsửa đổi, bổ sung Điều 2 mục 1.3 trong Nghị quyết số 78/2006/NQ – HĐND ngày 09tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 9 về ban hànhchính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn2007 – 2010. Cụ thể như sau:

1. Đối với công tác phòng dịch bệnh cho gia súc

Hỗ trợ 100% giá mua vắc xin tiêm phòng, vật tưphòng dịch và nhân công phòng dịch cho tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh

2. Đối với công tác chống dịch bệnh cho gia súc,gia cầm

- Hỗ trợ 100% giá mua vắc xin chống dịch, vật tưthú y và nhân công dập dịch khi UBND tỉnh có Quyết định công bố dịch bệnh trêngia súc, gia cầm tại những địa phương có dịch.

- Khi dịch mới bùng phát với quy mô nhỏ ở địaphương, chưa có Quyết định công bố dịch của UBND tỉnh thì UBND các huyện, thịxã căn cứ vào mức hỗ trợ tại Nghị quyết này để tổ chức chống dịch. Kinh phí chốngdịch được trích từ nguồn chi sự nghiệp phát triển nông nghiệp đã giao hàng nămcho các địa phương.

Điều 2. Giao UBND tỉnh ra quyếtđịnh sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 3. Giao cho Thường trựcHĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểmtra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lai Châu khoáXII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.

CHỦ TỊCH
Lỳ Khai Phà