CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1997

NGHỊ QUYẾT

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1997

Trong hai ngày 20 và 21/10/1997, Chính phủ họp phiên họp thường kỳ tháng 10/1997 thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây:

I- VỀ BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1998 VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NSNN NĂM 1997
VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 1998:

1. Thông qua phần đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 1997 cũng như phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 1998 nêu trong các báo cáo trên.

2. Về các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước năm 1998, giao Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, cân nhắc kỹ các phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Tài chính, hoàn chỉnh các báo cáo đánh giá tình hình năm 1997, kế hoạch và ngân sách năm 1998 và Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1996 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình ra kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá X.

II. VỀ XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN VÀ DANH MỤC MỘT SỐ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG TRÌNH QUỐC HỘI:

1. Chính phủ nhất trí ba tiêu chuẩn để xác định các công trình, dự án quan trọng thuộc nguồn vốn nhà nước phải trình Quốc hội nêu trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đó là:

Quy mô vốn rất lớn, hàng chục ngàn tỷ đồng trở lên, có ảnh hưởng lớn đến cân đối ngân sách nhà nước;

Có ý nghĩa tác động liên ngành, liên vùng;

Cần có sự chỉ đạo thống nhất theo một số cơ chế đặc biệt;

2. Đồng ý lựa chọn 3 chương trình, dự án đầu tư sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới ở mức xin ý kiến về chủ trương đầu tư, đó là:

Chương trình khí - điện - đạm;

Chương trình trồng 5 triệu hecta rừng;

Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.

3. Chính phủ giao cho Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại phiên họp này, hoàn chỉnh báo cáo về tiêu chuẩn xác định các chương trình, dự án quan trọng phải trình Quốc hội và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu về Danh mục các chương trình, dự án trình Thủ tướng xem xét trước khi trình Quốc hội phê duyệt.

III. VỀ TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG BIẾN ĐỘNG TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ CỦA MỘT SỐ NƯỚC ASEAN ĐẾN VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI PHÓ:

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, hoàn chỉnh báo cáo trình Thường vụ Bộ Chính trị, nhằm đề ra và thực hiện một số giải pháp cấp bách và lâu dài để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của những biến động này đối với nền kinh tế Việt Nam; đồng thời, tranh thủ cơ hội giữ được mức tăng trưởng cao, tạo đà phát triển trong thời kỳ tới./.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng