HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2013/NQ-HĐND

Long An, ngày 05 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁNTHÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VỀ CÔNG TÁC TẠI XÃ,PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày13/11/2008;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1926/TTr-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề ánthí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chínhquy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáothẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hộiđồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Đề án thí điểm tuyểnchọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Phạm vi, đối tượng, điềukiện tuyển chọn và thứ tự ưu tiên trong tuyển chọn:

a) Phạm vi: Đề án được triển khaithực hiện thí điểm tại 50 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, mỗi nơi đượctăng thêm 01 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Nhiệm vụ cụ thể theo yêucầu của địa phương và do cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phân côngtheo quy định của pháp luật.

b) Đối tượng: sinh viên tốt nghiệpđại học chính quy các trường đại học trong nước (ứng viên) thuộc các nhómngành: kinh tế, tài chính, kế toán; nông nghiệp; tàinguyên, môi trường; xây dựng; xã hội; luật; hành chính.

c) Điều kiện, tiêu chuẩn: có hộ khẩuthường trú trên địa bàn tỉnh Long An trên 6 tháng; độ tuổi dưới 25 (nếu là bộđội xuất ngũ dưới 30 tuổi); phm chất đạo đức, li sống tốt; bản lĩnh chính trị vững vàng; lý lịch rõ ràng; sức khỏetốt; cam kết công tác tại các xã, phường, thị trn ít nht 5 năm.

d) Thứ tự ưu tiên trong tuyển chọn:tốt nghiệp đúng chuyên ngành địa phương có nhu cầu; là đảng viên Đảng Cộng sảnViệt Nam; sinh viên tt nghiệp đại học loại khá trở lên (hoặctốt nghiệp sau đại học); người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đáp ứng được điềukiện, tiêu chuẩn đã nêu; con thương binh, liệt sỹ, người có công; con cán bộ,công chức, viên chức.

2. Trìnhtự tổ chức thực hiện:

- Thành lập Hội đồng tuyển chọn (doỦy ban nhân dân tỉnh quyết định).

- Thông báo và tiếp nhận hồ sơ dựtuyển.

- Thẩm định sơ bộ hồ sơ.

- Tổ chức phỏng vấn trực tiếp và xéttuyển.

- Quyết định danh sách trúng tuyển vàthông báo kết quả tuyển chọn.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹnăng trong 3 tháng trước khi phân công (thời gian tham dự bồi dưỡng được hưởngchế độ như cán bộ, công chức cấp xã).

- Phân công về làm Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp xã.

- Nhận xét, đánh giá hiệu quả côngtác.

- Bố trí sau khi hết nhiệm kỳ Ủy bannhân dân.

3. Quyềnli của ứng viên khi thamgia Đề án:

- Được xếp lương theo văn bng chuyên môn, ngạch chuyên viên.

- Được xét nâng lương thường xuyênhoặc nâng lương trước thời hạn theo quy định.

- Được hưởng các khoản phụ cấp theoquy định.

- Được tham gia và hưởng chế độ bảohiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xãhội và bảo hiểm y tế.

- Được hưởng chế độ nghphép hằng năm và chế độ liênquan khác theo quy định của pháp luật về lao động.

- Được đào tạo, bồi dưỡng theo quyđịnh.

- Được xem xét để quy hoạch vào cácvị trí lãnh đạo, quản lý của xã, phường, thị trấn hoặc tiếp nhận về huyện, tỉnhcông tác khi có yêu cầu.

- Được giải quyết chế độ thôi việctheo nguyện vọng và quy định của pháp luật (nếu không tiếp tục công tác sau khihết nhiệm kỳ).

- Được nhận trợ cấp 01 lần bằng 03tháng lương cơ bản (hệ số lương khởi điểm bậc đại học 2,34 x mức lương tối thiểu tại thời điểm x 03 tháng).

- Được hưởng các chế độ, chính sáchkhác (nếu có) theo quy định.

4. Tráchnhiệm của ứng viên khi tham gia Đề án:

- Cam kết và chấp hành nghiêm quyếtđịnh bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện và phân côngnhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Cùng các thành viên Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dâncùng cấp và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp trên theo quy định.

- Nếu tự ý bỏ việc khi chưa đủ thi gian công tác theo cam kết thì phải bi thườngkinh phí đào tạo và khoản trợ cp 1 ln cho Nhà nước theo quy định của pháp luật (được ghi cụ thể trong bảncam kết về công tác tại các xã, phường, thị trn và giaoSở Nội vụ quyết định thu hồi).

5. Phân cấp quản lý, khenthưởng và xử lý kỷ luật: thực hiện theo quy định hiệnhành về quản lý cán bộ, công chức cấp xã.

6. Thi gian, tiến độ thực hiện Đề án:

Từ năm 2013-2016: triển khai thựchiện thí điểm 50 xã, phường, thị trấn, trong đó có 20 xãđặc biệt khó khăn, 30 đơn vị còn lại do Ủy ban nhân dân tỉnhphân bsố lượng phù hợp vi đặcđiểm, tình hình của từng huyện, thị xã, thành phvà đảmbảo đa dạng các loại hình xã, phường, thị trn thực hiện Đán.

Đầu năm 2016 tổ chức tổng kết, đánhgiá kết quả thực hiện, căn cứ vào hiệu quả thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đềxuất thực hiện tiếp hoặc ngưng.

7. Nguồn kinh phí: ngân sách địa phương đảm bảo theo Luật Ngân sách nhànước.

Điều 2. Hộiđồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

Điều 3. Hộiđồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05/7/2013./.


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
-
Chính phủ (bc);
-
Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (b/c);
-
VP.Quốc hội, VP.Chính phủ (TP.HCM);
-
TT.TU, UBND tnh, UBMTTQ tỉnh;
-
Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA;
-
Đại biểu HĐND tnh khóa VIII;
-
Văn phòng UBND tỉnh;
-
Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
-
TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành ph;
-
LĐ và CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND tnh;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng