HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNHMỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN2014 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày28/10/2008 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hànhTrung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thựchiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chươngtrình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10066/TTr-UBND ngày22/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án xây dựng mức hỗ trợvốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựngnông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020; báo cáo thẩmtra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Quy định mức hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớitrên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2020 (kèm theo Tờ trình số 10066/TTr-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Nai) với các nội dung chủyếu như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

Nghị quyết này áp dụng cho 136 xã thuộc cáchuyện, thị xã Long Khánh,thành phố Biên Hòa của tỉnh ĐồngNai thực hiện Chương trình mụctiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Nội dung hỗ trợ

Lập quy hoạch xây dựng nông thônmới; đào tạo kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn (ấp)bản, cán bộ hợp tác xã; phát triển sản xuất và dịch vụ; cơ sở vật chất trườnghọc đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn; thủy lợi; công trình cấp nướcsinh hoạt; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản;làm đường giao thông nông thôn; công trình thoát nước thải khu dân cư; xây dựngtrung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng xã; xây dựng nhà văn hóa và khuthể thao ấp; xây dựng trụ sở ở tất cả các xã.

3. Mức hỗtrợ

a) Một số nội dung đầu tư đã đượcáp dụng mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 và Nghịquyết số 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nainhư: Đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông xóm (ấp), giao thôngnội đồng; xây dựng trung tâm văn hóa thể thao cơ sở; công trình thoát nước khudân cư tính theo đường giao thông.

b) Nội dung hỗ trợ mới

- Công tác quyhoạch xây dựng nông thôn mới vàđề án xây dựng nông thôn mới: Ngân sách tỉnh đầutư 100% kinh phí cho việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới và đề án xây dựng nông thôn mớitrên địa bàn các xã của tỉnh.

- Đào tạokiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộthôn (ấp) bản, cán bộ hợp tác xã: Ngân sách tỉnh đầu tư 100% kinh phí cho việc đào tạo kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn (ấp)bản, cán bộ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Phát triểnsản xuất và dịch vụ: Mức hỗ trợ giống, vật tư, kỹthuật…áp dụng theo các chương trình, đề án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thôngqua hoặc Ủy ban nhân tỉnh tỉnh đã ban hành và đang được triển khai trên địa bàntỉnh Đồng Nai.

- Cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn:

+ Ngân sáchhuyệnđầu tư 100% kinh phí xây dựng cáctrường công lập từ mầm non đếntrung học cơ sởở các xã.

+ Đối với các vùng khu công nghiệp trên địa bànvùng nông thôn thực hiện theo phương thức kêu gọi xã hội hóa giáo dục đầu tưcho bậc học mầm non.

- Cơ sở vật chất y tế xã: Ngân sách tỉnh đầu tư100% kinh phí sửa chữa, nâng cấp, xây mới các các trạm y tế ở các xã.

- Thủy lợi:

+ Xây dựng kênh chính,kênh cấp 1 kênh cấp 2 có diện tích phục vụ từ 25 ha trở lên (kênh loại II).

Đối với đồng bằng: Kinh phí đầutư gồm, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuỷ lợi phí và vay vốn tín dụng ưu đãido Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm.

Đối với miền núi:

Những kênh nằm trong dự ánđang triển khai, nguồn vốn đầu tư được quy định trong văn bản phê duyệt dự án.

Những kênh không nằm trongdự án đang triển khai, ngân sách tỉnh đầu tư bằng 70% giá thành xây dựng (khôngbao gồm chi phí bồi thường); phần còn lại vay vốn tín dụng ưu đãi do Ủy bannhân dân tỉnh phân bổ hàng năm.

+ Xây dựng kênh liên ấp, nội đồng có diện tích tướitiêu dưới 25 ha (kênh loại III):

Đối với đồng bằng: Ngân sáchhuyện hỗ trợ với mức bằng 60% giá thành xây dựng (không bao gồm chi phí bồithường), phần còn lại do nhân dân đóng góp. Để rút ngắn thời gian hoàn thành kếhoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thực hiện phân bổ vay vốn tín dụng ưu đãi.

Đối với miền núi: Ngân sách huyệnhỗ trợ với mức bằng 70% giá thành xây dựng (không bao gồm chi phí bồi thường),phần còn lại do nhân dân đóng góp. Để rút ngắn thời gian hoàn thành kế hoạch,Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thực hiện phân bổ vay vốn tín dụng ưu đãi.

+ Việc huy động và sử dụng cácnguồn vốn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ViệtNam.

- Công trìnhcấp nước sinh hoạt tập trung: Ngânsách tỉnh đầu tư khu đầu mối và tuyến đường ống chính,ngân sách huyện đầu tư chi phí bồi thường vàgiải phóng mặt bằng công trình. Nhân dân đóng góp lắp đặt tuyến đường ống nhánhvà đồng hồ nước hộ gia đình (không tính trong tổng dự toán công trình).

- Điện phục vụ cho các khu sảnxuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản theo quy hoạch được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

+ Điện trung thế và trạm biến áp:Ngân sách tỉnh hỗ trợ bù khoản lãi suất chênh lệch giữa lãi suất thương mại vàlãi suất ưu đãi cho ngành điện khi ngành điện thực hiện xây dựng cáccông trình điện trung thế và trạm biến áp tại các khu sảnxuất nêu trênmà có sử dụng vốn vay từ các ngânhàng thương mại và vốn vay lãi suất ưu đãi.

+ Điện hạ thế sau trạm biến áp:Do các hộ sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản và địa phương (cấphuyện) có trách nhiệm đầu tư.

-Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã: Ngân sách huyện đầu tư 100% kinh phí cho xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân ở tấtcả các xã còn lại.

(Mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nộidung trên có phụ lục kèm theo)

4. Hình thức đầu tư và địa bàn xemxét ưu tiên đầu tư

a)Hàng năm, Ủy ban nhân dântỉnh lập dự toán kinh phí hỗ trợ đầu tư cho các xã nông thôn mới theo định mứchỗ trợ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

b) Hình thức xem xét ưu tiên.

- Địa bàn ưu tiên:

+ Ưu tiên 1: Tập trung đầu tư cho 34 xã xây dựngnông thôn mới đến năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới; ngoài 34 xãnày, có quan tâm các xã đến năm 2015 có đủ điều kiện hoàn thành 19 tiêu chí.

+ Ưu tiên 2: Các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa củatỉnh.

+ Ưu tiên 3: Các xã còn lại.

(Có danh sách các xã theo vùng kèm theo)

- Nội dung ưu tiên:

+ Lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

+ Kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức xây dựngnông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn (ấp) bản, cán bộ hợp tác xã.

+ Phát triển sản xuất và dịch vụ;

+ Xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn;

+ Xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn;

+ Xây dựng các công trình thủy lợi;

+ Xây dựng hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểuthủ công nghiệp, thủy sản.

+ Công trình cấp nước sinh hoạt;

+ Làm đường giao thông nông thôn;

+ Công trình thoát nước thải khu dân cư;

+ Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao, học tậpcộng đồng xã; xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao ấp;

+ Xây dựng trụ sở ủy ban nhân dân ở tất cả các xã.

c) Đối với các công trình đượcđầu tư xây dựng bằng nguồn vốn chương trình nông thôn mới đã khởi công trướckhi Nghị quyết này được thông qua thì không áp dụng định mức hỗ trợ từ ngânsách theo quy định tại Nghị quyết này.

5.Chínhquyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp,chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xâydựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Nhân dân trong xã bàn bạcmức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị Hội đồng nhân dân xãthông qua.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy bannhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kếtquả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiệnNghị quyết.

Nghị quyết này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dântỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

QUY ĐỊNH

MỨC HỖ TRỢ VỐN TỪNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔNMỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh)

TT

Nội dung

DỰ KIẾN MỨC HỖ TRỢ THEO VÙNG

Xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi

Xã vùng trung du, đồng bằng

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

A

Vốn sự nghiệp kinh tế

1

Lập Quy hoạch nông thôn mới

100%

100%

2

Đào tạo kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn (ấp) bản, cán bộ hợp tác xã

100%

100%

3

Hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập

Tiếp tục thực hiện theo định mức được ban hành tại Quyết định số 2419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015

Tiếp tục thực hiện theo mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định về việc hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập

Tiếp tục thực hiện theo mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 1188/2011/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành dự án khuyến nông hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015

Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Chương trình phát triển cây ca cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.

Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Đề án cơ chế chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sảnn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2

Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Đề án Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Đề án củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2020.

Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản

Hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập

Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020

B

Vốn đầu tư phát triển (tỷ lệ sử dụng kinh phí từ ngân sách)

1

Thủy lợi: Đề xuất mới (Công trình kiên cố kênh mương)

1.1

Hệ thống kênh chính, kênh cấp 1,2 của các công trình thủy lợi có diện tích phục vụ từ 25 ha trở lên

- Những kênh nằm trong dự án đang triển khai, nguồn vốn đầu tư quy định trong Văn bản phê duyệt dự án. - Những kênh không nằm trong dự án nguồn vốn lấy từ ngân sách tỉnh đầu tư cho thủy lợi hàng năm với mức bằng 70% giá thành xây dựng (không bào gồm chi phí bồi thường), phần còn lại vay vốn tín dụng ưu đãi cho UBND tỉnh phân bổ hàng năm

Kinh phí đầu tư gồm: Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thủy lợi phí và vốn vay ưu đãi do UBND tỉnh quyết định phân bổ hàng năm

1.2

Hệ thống kênh cấp 3 “kênh liên ấp” và nội đồng có diện tích tưới tiêu dưới 25 ha

70% giá thành xây dựng (không bào gồm chi phí bồi thường)

60% giá thành xây dựng (không bào gồm chi phí bồi thường)

2

Hệ thống điện phục vụ cho các khu sản xuất tập trung

2.1

Trung thế và TBA (đề xuất mới)

- Đối với các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, chăn nuôi tập trung đã được quy hoạch

Ngân sách tỉnh hỗ trợ bù lãi suất chênh lệch giữa "lãi suất thương mại và lãi suất ưu đãi" cho ngành điện khi ngành điện thực hiện đầu tư.

- Đối với vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) tập trung theo quy hoạch

2.2

Hạ thế

Các hộ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trong 2 vùng nêu trên và địa phương có trách nhiệm đầu tư

3

Cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn (Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở)

100%

100%

4

Trạm y tế xã

100%

100%

5

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

Ngân sách tỉnh đầu tư đầu mối và tuyến đường ống chính, ngân sách huyện đầu tư chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng. Nhân dân đóng góp lắp đạt tuyến đường ống nhánh và đồng hồ nước hộ gia đình (không tính vào chi phí trong tổng dự toán công trình)

6

Xây dựng trụ sở UBND xã

100%

100%

DANH SÁCH

34 XÃ XÂY DỰNG NÔNGTHÔN MỚI ĐẾN NĂM 2015 ĐẠT 19/19 TIÊU CHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh)

TT

Huyện, thị xã

Ghi chú

1

Tân Phú

Phú Thịnh

2

Phú Xuân

3

Phú Thanh

4

Định Quán

Phú Vinh

5

Phú Túc

6

Suối Nho

7

Xuân Lộc

Xuân Định

8

Xuân Phú

9

Xuân Thọ

10

Suối Cao

11

Bảo Hòa

12

Cẩm Mỹ

Xuân Bảo

13

Bảo Bình

14

Xuân Đường

15

Thống Nhất

Hưng Lộc

16

Bàu Hàm II

17

Gia Tân 2

18

Trảng Bom

Hưng Thịnh

19

Thanh Bình

20

Đồi 61

21

Trung Hòa

22

Vĩnh Cửu

Trị An

23

Tân An

24

Tân Bình

25

Long Thành

Long Phước

26

An Phước

27

Long Đức

28

Long An

29

Nhơn Trạch

Long Thọ

30

Long Tân

31

Phước An

32

Phước Khánh

33

Thị xã Long Khánh

Bình Lộc

34

Xuân Tân

DANH SÁCH

136 XÃ CỦA TỈNH ĐỒNGNAI ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO KHU VỰC
(Kèm theo Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh)

- Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng3 năm 2007 về việc Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

- Căn cứ Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 củaỦy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùngcao;

- Căn cứ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 củaỦy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùngcao;

- Căn cứ Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 củaỦy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùngcao;

- Căn cứ Quyết định số 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995 củaỦy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùngcao;

- Căn cứ Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/3/1997 củaỦy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùngcao;

- Căn cứ Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày15/8/2005 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnhlà miền núi, vùng cao;

- Căn cứ Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày07/7/2006 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnhlà miền núi, vùng cao;

- Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày31/5/2007 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện làmiền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính;

- Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/3/2009của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện là miền núi,vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính.

Danh sách 136 xã của Đồng Nai được phân loại theokhu vực:

TT

Tên xã

Xã khó khăn

Xã Miền núi

Xã Đồng bằng

I

TP.Biên Hòa

1

Xã Tân Hạnh

x

2

Xã Hóa An

x

3

Xã Hiệp Hòa

x

4

Xã Long Hưng

x

5

Xã Tam Phước

x

6

Xã Phước Tân

x

7

Xã An Hòa

x

II

TX.Long Khánh

1

Xã Xuân Tân

x

2

Xã Bình Lộc

x

3

Xã Bàu Trâm

x

4

Xã Bảo Vinh

x

5

Xã Bảo Quang

x

6

Xã Suối Tre

x

7

Xã Xuân Lập

x

x

8

Xã Bàu Sen

x

x

9

Xã Hàng Gòn

x

III

H.Cẩm Mỹ

1

TT Long Giao (Xã)

x

x

2

Xã Bảo Bình

x

x

3

Xã Xuân Bảo

x

x

4

Xã Xuân Đường

x

5

Xã Thừa Đức

x

6

Xã Nhân Nghĩa

x

x

7

Xã Xuân Mỹ

x

x

8

Xã Xuân Quế

x

9

Xã Sông Nhạn

x

10

Xã Xuân Đông

x

x

11

Xã Xuân Tây

x

x

12

Xã Sông Ray

x

x

13

Xã Lâm San

x

x

IV

H.Định Quán

1

Xã Phú Túc

x

x

2

Xã Phú Vinh

x

x

3

Xã La Ngà

x

x

4

Xã Ngọc Định

x

x

5

Xã Thanh Sơn

x

x

6

Xã Phú Lợi

x

x

7

Xã Phú Hoà

x

x

8

Xã Gia Canh

x

x

9

Xã Phú Ngọc

x

x

10

Xã Túc Trưng

x

x

11

Xã Phú Cường

x

12

Xã Phú Tân

x

x

13

Xã Suối Nho

x

x

V

H.Long Thành

1

Xã Long Phước

x

2

Xã Long An

x

3

Xã An Phước

x

4

Xã Long Đức

x

5

Xã Phước Thái

x

6

Xã Lộc An

x

7

Xã Tam An

x

8

Xã Bình An

x

9

Xã Phước Bình

x

10

Xã Tân Hiệp

x

11

Xã Bình Sơn

x

12

Xã Suối Trầu

x

13

Xã Cẩm Đường

x

14

Xã Bàu Cạn

x

VI

H.Nhơn Trạch

1

Xã Long Thọ

x

2

Xã Long Tân

x

3

Xã Phước Khánh

x

4

Xã Phước An

x

5

Xã Phước Thiền

x

6

Xã Hiệp Phước

x

7

Xã Phú Hội

x

8

Xã Vĩnh Thanh

x

9

Xã Phú Thạnh

x

10

Xã Đại Phước

x

11

Xã Phú Hữu

x

12

Xã Phú Đông

x

VII

H.Tân Phú

1

Xã Phú Xuân

x

2

Xã Phú Thịnh

x

3

Xã Phú Thanh

x

4

Xã Phú Bình

x

5

Xã Phú Lâm

x

6

Xã Phú Trung

x

7

Xã Phú Sơn

x

x

8

Xã Thanh Sơn

x

x

9

Xã Trà Cổ

x

10

Xã Phú Lộc

x

11

Xã Phú Điền

x

12

Xã Tà Lài

x

x

13

Xã Phú Lập

x

x

14

Xã Núi Tượng

x

x

15

Xã Phú An

x

x

16

Xã Nam Cát Tiên

x

x

17

Xã Đăk Lua

x

x

VIII

H.Thống Nhất

1

Xã Bàu Hàm 2

x

2

Xã Hưng Lộc

x

3

Xã Gia Tân 2

x

4

Xã Gia Tân 1

x

5

Xã Xuân Thiện

x

6

Xã Gia Tân 3

x

7

Xã Gia Kiệm

x

8

Xã Quang Trung

x

9

Xã Lộ 25

x

x

10

Xã Xuân Thạnh

x

x

IX

H.Trảng Bom

1

Xã Hưng Thịnh

x

2

Xã Thanh Bình

x

3

Xã Đồi 61

x

x

4

Xã Trung Hòa

x

5

Xã Quảng Tiến

x

6

Xã Đông Hòa

x

7

Xã Bình Minh

x

8

Xã Cây Gáo

x

9

Xã Sông Trầu

x

10

Xã Giang Điền

x

11

Xã Bắc Sơn

x

12

Xã Hố Nai 3

x

13

Xã An Viễn

x

14

Xã Sông Thao

x

15

Xã Bàu Hàm

x

16

Xã Tây Hòa

x

X

H.Vĩnh Cửu

1

Xã Tân An

x

2

Xã Trị An

x

3

Xã Tân Bình

x

4

Xã Thạnh Phú

x

5

Xã Thiện Tân

x

6

Xã Bình Hòa

x

7

Xã Bình Lợi

x

8

Xã Hiếu Liêm

x

x

9

Xã Vĩnh Tân

x

10

Xã Mã Đà

x

x

11

Xã Phú Lý

x

x

XI

H.Xuân Lộc

1

Xã Xuân Phú

x

2

Xã Xuân Định

x

3

Xã Xuân Thọ

x

x

4

Xã Bảo Hòa

x

5

Xã Suối Cao

x

x

6

Xã Xuân Trường

x

7

Xã Xuân Hiệp

x

8

Xã Xuân Hòa

x

9

Xã Xuân Hưng

x

x

10

Xã Xuân Bắc

x

x

11

Xã Suối Cát

x

12

Xã Lang Minh

x

13

Xã Xuân Tâm

x

14

Xã Xuân Thành

x

x

Tổng cộng

63

56

59