ỦY BAN THƯỜNG VỤQUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/ 2015/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨULẬP PHÁP

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệsố 29/2013/QH13 ;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp tại Tờ trìnhs 165/TTr-VNCLP ngày 28 tháng 7 năm 2015 về dự thảo Nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Vị trí, chức năng củaViện nghiên cứu lập pháp

Viện nghiên cứu lập pháp là cơ quanthuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội có chức năng nghiên cứu khoa học lập pháp, tổchức thông tin khoa học lập pháp để tham mưu chính sách, tư vấn, hỗ trợ, phụcvụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốchội và đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Quốc hội; giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội quản lý hoạt động nghiên cứu khoahọc trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hộivà Văn phòng Quốc hội.

Điều 2. Nhiệm vụ,quyền hạn của Viện nghiên cứu lập pháp

1. Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu đểtham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy banthường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong việc đổi mới cơ cấu tổ chức vàphương thức hoạt động của Quốc hội.

2. Chủ động hoặc theo yêu cầu củaQuốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hộivà đại biểu Quốc hội thực hiện nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận,thực tiễn những vấn đề liên quan đến việc Quốc hội thực hiện quyền lập hiến,quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tốicao đối với hoạt động của Nhà nước.

3. Tư vấn, hỗ trợ đại biểu Quốc hộitrong việc thực hiện quyền trình kiến nghị về luật, pháp lệnh và dự án luật, dựán pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

4. Chủ động hoặc theo yêu cầu củaQuốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thưng vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tổ chức cung cấp thông tin khoa họclập pháp, kết quả nghiên cứu khoa học để phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốchội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5. Tiếp nhận, quản lý, khai thác, phổbiến kết quả nghiên cứu khoa học lập pháp, tài liệu, sản phẩm chứa đựng thôngtin khoa học lập pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoàiđể cung cấp phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủyban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

6. Xuất bản Tạp chí nghiên cứu lậppháp để đăng tải, cung cấp, trao đổi thông tin khoa họclập pháp và tuyên truyền, phổ biến thông tin khoa học lập pháp, thực tiễn lậppháp và về văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hộiban hành.

7. Giúp Ủy ban thường vụ Quốc hộiquản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơquan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo quy định củapháp luật về khoa học và công nghệ.

8. Thực hiện hoạt động hợp tác triểnkhai nghiên cứu, thông tin khoa học lập pháp với các cơ quan, tổ chức nghiêncứu, thông tin ở trong nước và nước ngoài; thu hút các nhà khoa học, các chuyêngia tham gia nghiên cứu và tổ chức thông tin khoa học lập pháp.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kháctheo quy định của pháp luật hoặc do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnhđạo Quốc hội giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Việnnghiên cứu lập pháp

1. Viện nghiên cứu lập pháp có Việntrưởng, Phó Viện trưởng và công chức, viên chức, người lao động.

2. Biên chế công chức, tổng số viênchức và người lao động làm việc tại Viện nghiên cứu lập pháp do Ủy ban thườngvụ Quốc hội quyết định.

3. Viện nghiên cứu lập pháp có các đơnvị tương đương cấp vụ sau đây:

a) Trung tâm nghiên cứu khoa học lậppháp;

b) Trung tâm thông tin khoa học lậppháp;

c) Tạp chí nghiên cứu lập pháp;

d) Ban quản lý khoa học;

đ) Văn phòng Viện nghiên cứu lập pháp.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn củaViện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp

1. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Việnnghiên cứu lập pháp do Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cáchchức. Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp chịu trách nhiệm trước Ủy ban thườngvụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động của Viện.

2. Viện trưởng Viện nghiên cứu lậppháp có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lývà điều hành hoạt động của Viện nghiên cứu lập pháp;

b) Chịu sự chỉ đạo của Ủy ban thườngvụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội; giữ quan hệ với Thường trực Hội đồng dân tộc,Thường trực Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốchội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có liênquan;

c) Thay mặt Viện nghiên cứu lập pháptrong hoạt động hợp tác quốc tế thuộc phạm vi thm quyềncủa Viện;

d) Quyết định việc tuyển dụng, sửdụng, quản lý, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức, ngườilao động làm việc tại Viện nghiên cứu lập pháp theo quy định của pháp luật, trừtrường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

đ) Quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức,chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện nghiêncứu lập pháp; cơ chế phối hợp, quan hệ công tác trong nội bộ Viện nghiên cứulập pháp và với các cơ quan, tổ chức có liên quan;

e) Quyết định thành lập Hội đồng khoahọc của Viện nghiên cứu lập pháp;

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnkhác do Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội giao.

3. Phó Viện trưởng Viện nghiên cứulập pháp giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Viện trưởng.Khi Viện trưởng vắng mặt thì một Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền thựchiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng.

Điều 5. Kinh phí và điều kiệnbảo đảm

1. Viện nghiên cứu lập pháp là đơn vịsự nghiệp công lập, có con dấu, tài khoản riêng.

2. Kinh phí hoạt động thường xuyên vàkinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên theo chức năng của Viện nghiên cứulập pháp do ngân sách nhà nước bảo đảm trong kinh phí hoạt động của Quốc hội.Cơ sở vật chất và các điều kiện hoạt động của Viện nghiên cứu lập pháp do Vănphòng Quốc hội bảo đảm.

3. Công chức, viên chức, người laođộng làm việc tại Viện nghiên cứu lập pháp được hưởng chế độ, chính sách phùhợp với tính chất đặc thù trong hoạt động của Quốc hộitheo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyếtsố 614/2008/UBTVQH12 ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ủy banthường vụ Quốc hội.

3. Viện trưởng Viện nghiên cứu lậppháp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu và các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘICHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng