ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2006

V/v thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Kính gửi:- Sở Tài chính;

- Sở Y tế;

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Bảo hiểm Xã hội Long An.

Xét Tờ trình số 246/TTr-STC ngày 07/02/2006 của Sở Tài chính về việc thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 246/TTr-STC ngày 07/02/2006(đính kèm).

Nhận được công văn này, các Sở ngành triển khai thực hiện./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân