HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách

thành phố Đà Nẵng năm 2011

____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi nghe Tờ trình số 7256/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2010; phương án xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về dự toán thu ngân sách

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011 là 12.515.655 triệu đồng (Mười hai nghìn năm trăm mười lăm tỷ sáu trăm năm mươi lăm triệu đồng); trong đó:

a) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 2.600.000 triệu đồng;

b) Thu nội địa: 8.610.500 triệu đồng;

c) Thu vay theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN: 800.000 triệu đồng;

d) Thu để lại chi quản lý qua Ngân sách nhà nước: 505.155 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu trung ương bổ sung có mục tiêu và thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương) là 9.799.721 triệu đồng (Chín nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ bảy trăm hai mươi mốt triệu đồng). Chia ra:

a) Ngân sách thành phố: 8.563.581 triệu đồng.

b) Ngân sách quận, huyện và phường, xã: 1.236.140 triệu đồng.

Điều 2. Về dự toán chi ngân sách

1. Thống nhất chủ trương:

Sử dụng 100.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong dự toán thu nội địa ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011 nêu ở điểm b, khoản 1, điều 1 Nghị quyết này để phân bổ cho hoạt động phục vụ khai thác quỹ đất và các nhiệm vụ theo quy định.

Mức chi cho hoạt động phục vụ khai thác quỹ đất tối đa không vượt quá 2% (hai phần trăm) trên tổng số thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ như: công tác khai thác đất để giao đất, hỗ trợ các đơn vị liên quan tham gia phối hợp thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch thu tiền khai thác quỹ đất hàng năm theo tinh thần Công văn số 14120/BTC-QLCS ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính.

2. Thống nhất phương án cân đối và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011 (chưa kể kinh phí trung ương bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia) là: 9.799.721 triệu đồng (Chín nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ bảy trăm hai mươi mốt triệu đồng). Gồm:

a) Chi ngân sách thành phố: 8.563.581 triệu đồng.

Phân theo lĩnh vực:

- Chi đầu tư phát triển: 5.587.500 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 1.639.729 triệu đồng.

Trong đó:

 + Chi sự nghiêp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 312.455 triệu đồng.

 + Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 22.590 triệu đồng.

- Nguồn chi thực hiện cải cách tiền lương: 315.000 triệu đồng.

- Chi thực hiện các mục tiêu trung ương bổ sung: 7.320 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 20.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 302.050 triệu đồng.

- Chi bổ sung ngân sách quận, huyện: 262.306 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 429.675 triệu đồng. Trong đó, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung thư là: 80.000 triệu đồng.

b) Chi ngân sách quận, huyện và phường, xã : 1.236.140 triệu đồng.

Trong đó:

 + Chi sự nghiêp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 528.422 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 1.100 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách quận, huyện và phường, xã: 32.537 triệu đồng.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2011 cho từng ngành; từng quận, huyện để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh