HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ ĐÔNG TRIỀU MỞ RỘNG ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã,quận, phường, thị trấn; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xâydựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ “V/v phê duyệt điều chỉnh định hướng quyhoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đếnnăm 2050”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3168/TTr-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thịĐông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 10/7/2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án đề nghị công nhậnđô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban đân dân tỉnh tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ,trình Bộ Xây dựng xem xét, công nhận.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và cácvị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhkhoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long