HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 106/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông quangày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Saukhi xem xét Tờ trình số 800/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2014 và kết quả thảo luận của các đạibiểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Nhất trí thôngqua chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm2014, gồm 12 nghị quyết thường kỳ và 10 nghị quyết chuyên đề, với những nộidung như sau:

1. Cácnghị quyết thường kỳ theo quy định

a) Nghịquyết về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế xã hội năm2014.

b) Nghịquyết về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2014.

c) Nghịquyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2014;bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm2014.

d) Nghịquyết về việc phân bổ biên chế công chức năm 2014 và phê duyệt tổng số lượngngười làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Nghịquyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai6 tháng cuối năm 2014;

e) Nghịquyết về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sáchđịa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnhĐồng Nai năm 2015.

g) Nghịquyết về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2015 (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung giá đất năm2015).

h) Nghịquyết về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2015.

i) Nghịquyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2013.

k) Nghịquyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

l) Nghịquyết về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015;

m) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Cácnghị quyết chuyên đề

a) Nghịquyết về Chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnhĐồng Nai giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030.

b) Nghịquyết về điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Naiđến năm 2020.

c) Nghịquyết về Đề án phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2014-2020.

d) Nghịquyết về sửa đổi Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 27/12/2007 của HĐND tỉnh(khóa VII) về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

đ) Nghịquyết về thu phí; thành lập trạm thu phí của Dự án BOT đường chuyên dùng vậnchuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa,tỉnh Đồng Nai.

e) Nghịquyết về thu phí; thành lập trạm thu phí của Dự án BOT cầu treo Thanh Sơn,huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

g) Nghịquyết về thu phí; thành lập trạm thu phí của Dự án BOT đường 319 nối dài, huyệnNhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

h) Nghịquyết về điều chỉnh Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của HĐND tỉnh(khóa VII) về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhànước thu hồi đất.

i) Nghịquyết về số lượng chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động khôngchuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

k) Nghịquyết về Đề án thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứchương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 đã đượcthông qua, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xây dựng dự thảo nghị quyếttrình Hội đồng nhân dân tỉnh theo trình tự, thủ tục quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhcó trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trường hợp cầnthiết phải điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dânnăm 2014, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnhthống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gầnnhất.

Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng ĐoànĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệulực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua.

Nghịquyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thôngqua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư