HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 107/2007/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về định hướng và giải pháp phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thực hiện Thông báo số: 355-TB/TU ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương phát triển cây cao su;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1108/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về Thông qua chủ trương phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 146/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí với định hướng và giải pháp phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Tờ trình số: 1108/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng chương trình phát triển cây cao su và phối hợp với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam xây dựng và triển khai các đề án cụ thể để phát triển cây cao su theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 12 nhất trí thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn