HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2013/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP TIẾPTỤC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báocáo của các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh,ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh vàcủa các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; chủ trương, giảipháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, trong điều kiện có nhiều khókhăn, thách thức, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển; sản xuất nông nghiệp ổnđịnh và có bước phát triển; sản xuất công nghiệp đang dần phục hồi đà tăngtrưởng; lĩnh vực dịch vụ, thu ngân sách trên địa bàn tăng khá cao so với cùngkỳ; lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có bước tiến bộ; an sinh xã hội được đảmbảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định và từng bước cảithiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc giađược giữ vững.

Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, yếu kém: Nền kinh tế vẫncòn nhiều khó khăn, thách thức, chứa đựng nhiều rủi ro; nhiều doanh nghiệp vẫncòn gặp khó khăn trong tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiếp cận vốn vay; chươngtrình xây dựng nông thôn mới chưa tạo thành một cuộc vận động lớn, một chươngtrình lồng ghép thực sự; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhìn chungcòn chậm so với kế hoạch; nhìn chung chất lượng dạy và học ở khu vực khó khăn,vùng xa còn thấp; cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ banđầu ở tuyến xã còn khó khăn; việc làm, thu nhập và đời sống của người lao độnggặp nhiều khó khăn; tình hình khiếu nại của công dân liên quan đến các dự án cóthu hồi nhiều đất còn diễn biến phức tạp, chậm được giải quyết; số vụ tai nạngiao thông vẫn còn cao; công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, trong mộtsố lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Một số chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuốinăm 2013

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2013, trong 6tháng cuối năm cần tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ratừ đầu năm và tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu sau đây:

a) Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉđạo điều hành kế hoạch năm 2013, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗtrợ thị trường, giải quyết nợ xấu; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộtỉnh, của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu năm 2013; phấn đấu hoànthành đạt và vượt các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2013.

b) Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và xây dựngnông thôn mới

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc, thu hoạch vàbảo quản các loại cây trồng vụ xuân và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuấtvụ mùa; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồngvụ mùa, ưu tiên phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế. Quản lý chặtchẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, các loại vật tư phục vụ cho sản xuất.Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động các biện pháp chống hạn đểbảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; chủ độnglàm tốt công tác phòng chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện các biệnpháp phát triển đàn gia súc, gia cầm gắn với công tác phòng chốngdịch bệnh. Tập trung hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2013; thựchiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện cácchương trình, dự án xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; phấn đấu hoàn thànhít nhất 1 xã đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2013. Hoàn thành phê duyệt đềán xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh và cấp huyện đến năm 2020. Tiếp tục xây dựngquy hoạch chi tiết khu trung tâm xã. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vềphong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tăngcường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ huyện và xã trực tiếp làmcông tác xây dựng nông thôn mới.

c) Đẩy mạnh xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - LạngSơn. Triển khai thực hiện kết luận số 74-KL/TU ngày 15/5/2013 của Ban thường vụTỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU về lãnh đạo triển khai,thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế cửakhẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trongKhu kinh tế cửa khẩu, nhất là các công trình trọng điểm khu vực các cửa khẩuHữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma và trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tích cực thựchiện các tiểu hợp phần đầu tư hạ tầng cửa khẩu Hữu Nghị, thoát nước thị trấnĐồng Đăng do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ.

d) Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dựán trọng điểm và các dự án trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Thựchiện tốt các biện pháp huy động, bổ sung các nguồn vốn cho xây dựng cơ bản. Hoànthành đưa vào sử dụng các bệnh viện tuyến huyện và một số công trình quan trọngkhu vực cửa khẩu trong quý III/2013. Khẩn trương triển khai thực hiện một số dựán đủ điều kiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). Phê duyệt, triểnkhai thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội nhanh và giảm nghèobền vững ở hai huyện Bình Gia và Đình Lập.

Tiếp tục tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các quyđịnh mới về quản lý đầu tư xây dựng của Chính phủ, các Bộ chuyên ngành. Tăngcường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án, có biện pháp, chế tài xửlý nghiêm các sai phạm. Tiến hành rà soát, đánh giá các dự án đầu tư khôngthuộc vốn ngân sách, kiên quyết thu hồi dự án của các chủ đầu tư không quyếttâm thực hiện hoặc không đủ năng lực thực hiện.

Tập trung giải quyết cơ bản vướng mắc về bồi thường giảiphóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án đường giao thông,khu tái định cư, khu đô thị; quan tâm thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thuhồi đất theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường đối thoại tuyền truyền,vận động nhân dân chấp hành các quyết định của cấp có thẩm quyền; cương quyếtcưỡng chế các trường hợp cố tình chây ỳ, cản trở.

Thực hiện rà soát, bổ sung, điều hòa thanh toán các nguồnvốn đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm, đảm bảo không để vốn tồn, bị thu hồi vốn.

đ) Tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách,phấn đấu thu đạt và vượt dự toán đề ra, trong đó tập trung thực hiện quyết liệtcác biện pháp để đẩy mạnh tăng thu ở các nguồn thu có tiềm năng, các khoản cònthất thu, các khoản nợ ngân sách. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra quản lýtài chính, ngân sách, kịp thời xử lý các sai phạm. Thực hiện triệt để các biệnpháp tiết kiệm chi, chống thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Tổ chức thựchiện nghiêm túc việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuốinăm theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính.

e) Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội và thựchiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Tổ chức tốt kỳ nghỉ hè cho học sinh, sinh viên; tổchức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên trong dịphè; chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấpphổ thông và thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng, trung học chuyênnghiệp; tu sửa trường, lớp, bổ sung trang thiết bị dạy và học, chuẩnbị đầy đủ các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Tiếptục nâng cao kết quả phổ cập giáo dục và đẩy mạnh xây dựng trườnghọc đạt chuẩn quốc gia. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - đào tạo,dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sứckhỏe cho nhân dân; giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn tạicác bệnh viên. Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác phòng, chống dịchbệnh nguy hiểm ở người; đảm bảo dập dịch kịp thời và hiệu quả khi có dịchxảy ra. Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc chữa bệnh,bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vềchính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên;giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh; thực hiện tốt chiến dịch chăm sóc sứckhỏe sinh sản.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chínhtrị, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tổ chức các hoạtđộng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Đẩy mạnh vàtổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện nếp sống văn minhtrong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ khác. Duy trì vàđẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao quần chúng; tổ chức các giải thể thao vàgiao lưu thi đấu nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách đảm an sinh xãhội cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện có hiệuquả Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtchính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộcthiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đẩy nhanh tiến độthực hiện dự án dạy nghề cho lao động nông thôn và người nghèo. Tăng cườngtuyên truyền, vận động nhân dân không xuất cảnh bất hợp pháp sang Trung Quốclàm thuê. Chấp hành nghiêm túc pháp luật về lao động, tiền lương, bảohiểm xã hội, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người laođộng.

g) Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phấnđấu đến hết năm 2013 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất lần đầu trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhànước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổikhí hậu. Triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020, Kếhoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của các huyện và thành phố. Triểnkhai chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Namgiai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

h) Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước;giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cáchthủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quảđiều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục đổi mới tác phong, lề lốilàm việc, nâng cao chất lượng công tác trong các cơ quan, đoàn thể, lực lượngvũ trang, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức;hiệu quả thực hiện một cửa, một cửa liên thông ở các cấp, các ngành. Tăng cườngtính công khai, minh bạch trong giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức,cá nhân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, doanh nghiệp và cơ quan nhànước.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại,tố cáo của công dân; chủ động đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết tốtcác vụ việc mới phát sinh, không để hình thành các vụ việc phức tạp, kéo dài. Chủđộng rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thựchiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực phápluật.

Tổ chức triển khai Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 08/3/2013 củaBan thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 31-KL/TW ngày 25/5/2012 của Banchấp hành Trung ương (Đảng khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

i) Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trậttự an toàn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông

Thực hiện nghiêm các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu.Thực hiện tốt công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ,tập huấn cho cán bộ quân sự cơ sở. Tổ chức hội thao quốc phòng cho lực lượngdân quân tự vệ ở cấp huyện, thành phố và tỉnh; diễn tập phòng chống lụt bão,tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Lạng Sơn; diễn tập khu vực phòng thủ huyện ĐìnhLập và Bắc Sơn. Tổ chức tốt công tác tuyển quân đợt 2 năm 2013 đảm bảo chấtlượng và đủ chỉ tiêu được giao. Tổng kết thực hiện đề án " Xây dựng thếtrận an ninh nhân dân vững mạnh".

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm. Tiếp tục triểnkhai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, trong đótập trung tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền; kiểm tra, kiểm soát trêncác tuyến đường, địa bàn trọng điểm, khu vực nông thôn; xử lý nghiêm các trườnghợp vi phạm, đặc biệt là hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông,quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và kinhtế đối ngoại, trọng tâm là triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác vớiQuảng Tây, Trung Quốc. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương để tích cực chủ độngtham gia diễn đàn hợp tác quốc tế, các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiếnđầu tư.

k) Thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân.Tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

l) Triển khai xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toánngân sách nhà nước năm 2014 theo đúng quy định của Chính phủ. Chuẩn bị tốt cácnội dung cho kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, Toà ánnhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhândân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóaXV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm