HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2015/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ỦY THÁC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ SANG CHI NHÁNH NGÂNHÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐỂ CHO VAY ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜILAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủvề tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Sau khinghe Tờ trình số 4730/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dânthành phố về việc phê duyệt chủ trương ủy thác vốn từ ngân sách thành phố sangChi nhánh Ngân hàng Chính sách xãhội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động cóhoàn cảnh khó khăn; Báo cáothẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhândân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương ủy thác ngân sách thành phố sangChi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, côngchức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

1. Trướcmắt tiếp tục quay vòng số vốn ngân sách thành phố đã ủy thác sang Chi nhánhNgân hàng Chính sách Xã hội thành phố trong giai đoạn 2012-2014, số tiền 15 tỷđồng để tiếp tục cho vay trong năm 2015.

2. Từnăm 2016, cân đối bố trí nguồn vốn ủy thác bổ sung để cho vay đối với cán bộ,công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dự toán chi ngân sách nhànước hàng năm.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết địnhvề quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánhNgân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức có hoàncảnh khó khăn tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàythông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính; Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các q/h;
- Thường trực HĐND 11 xã huyện Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, TT-TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ