HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀCHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động củaHội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 được thông quatại kỳ họp thứ 2;

Sau khi xem xét Tờ trình số 804/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhvề chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnhĐồng Nai năm 2014 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luậntại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 804/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình hoạt độngvà chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2014 (Tờ trìnhkèm theo). Bổ sung một số nội dung giám sát năm 2014 theo ý kiến của đại biểuHĐND tỉnh tại kỳ họp:

- Giám sát việc quản lý nguồn vốnngân sách nhà nước và nhân dân đầu tư các công trình giao thông nông thôn;

- Giám sát việc triển khai thựchiện chính sách nhà ở đối với người có thu nhập thấp;

- Giám sát công tác quản lý các cơsở khám bệnh, chữa bệnh y tế ngoài công lập.

Điều 2. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết,Hội đồngnhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung như sau:

1. Tổ chức các kỳ họp thường lệ vàcác kỳ họp bất thường, kỳ họp chuyên đề đảm bảo theo đúng quy định, chú trọngviệc nâng cao chất lượng kỳ họp. Việc quyết định các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội của địa phương phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật vàtình hình thực tế của địa phương.

2. Đại biểu HĐND tỉnh thực hiệnviệc tiếp xúc cử tri theo quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, thu thập, phảnánh trung thực và đầy đủ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Thực hiệntiếp công dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật, gắn với việc tuyêntruyền, giải thích, phổ biến giáo dục pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh có tráchnhiệm lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, ghinhận và kiến nghị xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cử tri đối vớicác ngành, lĩnh vực.

3. Hoạt động khảo sát, giám sátcủa HĐND tỉnh phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ủyban nhân dân và các đơn vị chịu sự giám sát; chú trọng các nhiệm vụ, giải phápnhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 18/9/2013 của HĐND tỉnh khóa VIII. Kết luận, kiến nghị giám sátphải đảm bảo đúng quy định pháp luật, có tính khả thi cao, tạo sự đồng thuậncủa cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiệnkiến nghị sau giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát.

Điều3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh triển khai cụ thể những nội dung của chương trình hoạt động năm 2014thành chương trình, kế hoạch hoạt động từng tháng, quý, 06 tháng, cả năm 2014 vàbáo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2014.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các BanHĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH&HĐNDtỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhNghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thihành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCHTrần Văn Tư