HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐINĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 28/6/2013 của Ủyban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọngtâm 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnhvà ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải phápchủ yếu 6 tháng cuối năm 2013. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và nhấn mạnhmột số vấn đề chủ yếu sau đây:

I. Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013:

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tích cực triểnkhai thực hiện các giải pháp đề ra trong các chỉ đạo, Nghị quyết của Trungương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội năm 2013. Kinh tế - xã hội của Tỉnh bước đầu đã đạt được những kếtquả tích cực, đúng hướng, bám sát mục tiêu đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược,đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ. Tăng trưởng củahầu hết các ngành, lĩnh vực đều có chuyển biến tích cực, GDP quý II tăng caohơn 1,9 điểm % so với quý I góp phần làm tăng mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầunăm lên 6,5%, đây là kết quả của sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy,HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp vànhân dân. Sản xuất công nghiệp có những dấu hiệu phục hồi và chuyển biến đángkể tuy còn nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp ổn định, kiểm soát tốt dịchbệnh. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịchtích cực theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ. Tổng vốn đầu tư toàn xãhội, nhất là đầu tư nước ngoài tăng. Tỉnh đã và đang làm việc với một số nhàđầu tư chiến lược để triển khai nhiều dự án lớn, quan trọng cho thấy môi trườngđầu tư kinh doanh của Tỉnh được cải thiện và hấp dẫn hơn, niềm tin của các nhàđầu tư đã dần tăng trở lại. Bên cạnh đó, cơ cấu đầu tư đã chuyển dịch theohướng tăng tỷ trọng đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, côngnghiệp sạch và dịch vụ thương mại, du lịch. Hoạt động sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp đã có những tín hiệu tích cực cho thấy các giải pháp nhằm tháo gỡkhó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần phát huy tác dụng. Lạm pháttiếp tục được kiềm chế, giá cả, thị trường khá ổn định, lãi suất giảm, tăngtrưởng tín dụng có chuyển biến. Đặc biệt, đã chủ động, tích cực tranh thủ sự hỗtrợ của Trung ương cho phép thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để tạođộng lực mới cho phát triển, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, nhất là vừaqua Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương cho phép Quảng Ninh triển khai Khu dịchvụ du lịch cao cấp trong đó có casino tại Vân Đồn. Các chương trình và nhiệm vụtrọng tâm được tập trung chỉ đạo và thực hiện có kết quả, nhiều dự án, côngtrình quan trọng được tập trung vốn đầu tư sớm đưa vào khai thác phát huy hiệuquả. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm triển khai tích cực; cáclĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường được chú trọng.Quốc phòng an ninh được bảo đảm, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững;hoạt động đối ngoại được mở rộng. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyếtkhiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chốnglãng phí được quan tâm chỉ đạo.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm chuyển biến cònchậm, chưa vững chắc và còn nhiều hạn chế, yếu kém. Sản xuất kinh doanh đã códấu hiệu phục hồi tích cực nhưng chưa khởi sắc, chứa đựng nhiều rủi ro. Sức muacủa thị trường còn yếu, kim ngạch xuất khẩu giảm, khả năng cạnh tranh của nhiềusản phẩm còn thấp. Thị trường bất động sản thanh khoản kém, phục hồi chậm. Cácdoanh nghiệp, kể cả Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam còn nhiềukhó khăn, việc điều chỉnh giá mặt hàng do Nhà nước định giá như giá bán thancho điện theo cơ chế thị trường còn chậm, mặt bằng lãi suất cho vay có giảmnhưng tiếp cận vốn vay còn nhiều trở ngại, tăng trưởng tín dụng vẫn còn ở mứcthấp so với định hướng tăng 15%-17% của năm 2013. Một số "điểm nghẽn"trong việc cải thiện môi trường đầu tư như kết cấu hạ tầng kỹ thuật (giaothông, điện, nước,...), đất sạch, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính,...chưa theokịp yêu cầu phát triển, làm hạn chế lợi thế so sánh của Tỉnh với các tỉnh,thành phố trong khu vực. Tiến độ thu ngân sách nhà nước chậm, đạt thấp so vớicùng kỳ và dự toán, tạo sức ép lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hộivà công tác điều hành ngân sách nhà nước năm 2013. Việc tăng cường quản lý đầutư từ vốn ngân sách và khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản còn một số vấn đề cầnchỉ đạo xử lý quyết liệt. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh, vệ sinh an toànthực phẩm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, buôn lậu, gian lận thương mại,tệ nạn xã hội, tội phạm, khiếu nại, tố cáo của công dân và tình hình khai thác,vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tốphức tạp. Đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người mất việc làm, đồng bàodân tộc, người miền núi, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013:

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung khắcphục khó khăn, thách thức; cụ thể hóa và thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệmvụ, giải pháp theo các chỉ đạo, Nghị quyết của Trung ương và các giải pháp đãđề ra trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh “Về thực hiện nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội năm 2013”, theo đó cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháptrọng tâm sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp củaTrung ương và của Tỉnh đã đề ra, đồng thời tập trung triển khai các nhóm cơ chếchính sách theo Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 của Bộ Chính trị

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giảipháp trọng tâm, trọng điểm theo các Nghị quyết của Chính phủ, Ban chấp hànhĐảng bộ tỉnh và của Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các văn bản chỉ đạo, điều hànhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án “Xây dựng Khu hành chính -kinh tế đặc biệt Vân Đồn” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để trình BộChính trị.

- Tiếp tục chủ động, tích cực, bám sát các Bộ, ngành Trungương để trình Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện 07 nhóm cơ chế, chínhsách đã được chỉ đạo tại Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 của Bộ Chínhtrị, nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đãđược chấp thuận nhằm tạo ra bước phát triển đột phá cho Tỉnh trong cuối năm2013, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

2. Hoàn thành công tác lập Quy hoạch từ Tỉnh đến các địaphương đảm bảo chất lượng, hiệu quả; nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh huyđộng nguồn lực đầu tư; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chú trọngcông tác bảo vệ môi trường

- Tập trung hoàn thành dứt điểm việc lập các Quy hoạch quantrọng của Tỉnh và các địa phương trong những tháng cuối năm, sớm hoàn thành Quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh để làm cơ sở định hướng chocác Quy hoạch ngành, địa phương đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tiến hành quyhoạch, xây dựng dự án “Cung triển lãm quy hoạch tỉnh Quảng Ninh” tại thành phốHạ Long có đẳng cấp quốc tế để ổn định lâu dài nhằm kêu gọi đầu tư và tạo rachuỗi sản phẩm du lịch bao gồm: Quảng trường 30/10, Bảo tàng, Thư viện củatỉnh...

- Tập trung tìm mọi nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thicông hoàn thành dứt điểm các dự án như Công viên Hạ Long, Công trình Bảo tàng –Thư viện tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô, đường18A đoạn Uông Bí - Hạ Long; khởi công và triển khai dự án đường nối thành phốHạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư,bố trí nguồn lực để sớm khởi công Sân bay quốc tế Vân Đồn, dự án Đường dẫn cầuBắc Luân II, đầu tư nâng cấp các cảng khách du lịch quốc tế, chuyên dùng vàtổng hợp...

- Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp, Khukinh tế để thu hút đầu tư, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư Khu công nghiệpViệt Hưng thành Khu công nghiệp chuyên sâu thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

- Tiếp tục tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ Trungương thông qua đề xuất các cơ chế chính sách, triển khai các chương trình, dựán trên địa bàn tỉnh và tập trung nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn ngân sáchNhà nước; Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và huyđộng các nguồn lực đầu tư:

+ Chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục những yếu kém, khuyếtđiểm; nâng cao hiệu quả đầu tư; Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải gây lãngphí, thất thoát, tiêu cực. Tập trung rà soát các dự án, công trình đã có quyếtđịnh đầu tư, các cấp, các ngành chỉ đạo kiên quyết đình hoãn, giãn tiến độ vàchuyển đổi phương thức đầu tư đối với các dự án, công trình chưa thực sự cầnthiết để tập trung cao độ đầu tư cho những dự án, công trình trọng điểm có vaitrò động lực, tạo bước đột phá về phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn và dựán, công trình có khả năng hoàn thành trong năm đảm bảo tập trung, tránh dàntrải, phát huy được hiệu quả ngay sau đầu tư theo các chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chấtlượng công trình, chống thất thoát, lãng phí; đẩy nhanh công tác quyết toán vốnđầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung cao độ chỉ đạo đẩy nhanh tiếnđộ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

+ UBND tỉnh tập trung chỉ đạo khẩn trương, linh hoạt xâydựng các cơ chế, chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, điện, viễnthông cho các dự án động lực, dự án có nhu cầu thu hút để phát triển sản phẩmdu lịch, dự án hạ tầng...

+ Tiếp tục rà soát đổi mới cơ chế, chính sách, chú trọng cảithiện môi trường đầu tư bảo đảm tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhấtlà các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược. Đổi mới hoạt động xúc tiến đầutư, thương mại, du lịch theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chủ động tìm, mời gọicác nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, cơchế hợp tác để tích cực phối hợp chặt chẽ với JETRO, JICA cùng Hội đồng cố vấntriển khai có hiệu quả chương trình thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư từ NhậtBản. Huy động mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư xã hội, trong đó đẩy mạnh thu hút nguồnvốn ODA, FDI và các nguồn vốn khác; đa dạng hóa và linh hoạt các phương thứcđầu tư như BOT, BTO, BT và PPP..., kể cả vay vốn ngân hàng để đầu tư khi xácđịnh được nguồn vốn để hoàn trả.

- Tập trung thực hiện các biện pháp đẩy mạnh công tác đàotạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo và chính sách thu hút nguồn nhânlực chất lượng cao cho các dự án của nhà đầu tư chiến lược đang triển khai. Tổchức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCCVC theo kế hoạch. Tập trung triển khaiđể sớm thành lập Trường đại học Hạ Long để có thể chiêu sinh trong năm học2013-2014; xúc tiến đầu tư thành lập Trường đại học vốn đầu tư nước ngoài; đặcbiệt quan tâm đến phát triển quy mô trường lớp gắn với nâng cao chất lượng giáodục toàn diện; củng cố và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nghề (trung tâmđào tạo nghề tại huyện Đông Triều và Vân Đồn; trường cao đẳng nghề Việt – Hàn),nâng cao chất lượng dạy nghề và phát triển các hình thức dạy nghề, nhất là cholao động nông thôn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ môitrường, trong đó tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành quy hoạch môi trường,hoàn thành việc thực hiện dự án quan trắc tự động môi trường trên phạm vi toàntỉnh và xây dựng cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư theo hướng xã hội hóađồng thời bố trí hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách nhà nước. Hoàn thiện một số dựán ưu tiên về môi trường tại các địa bàn trọng điểm. UBND tỉnh chỉ đạo hoànthành lập dự án tổng thể bảo vệ môi trường của tỉnh để tiến hành đầu tư từnguồn vốn ngân sách nhà nước bắt đầu từ năm 2014 (theo tinh thần chỉ đạo của Bộchính trị tại Thông báo kết luận 108-TB/TW ngày 01/10/2012).

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩysản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/2013/NQ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo cáccấp, các ngành chức năng liên quan: (1) Nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh giáđất, giá thuê đất cho phù hợp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp; (2) Có cơchế lãi suất tiền vay phù hợp đối với các khế ước cũ; (3) Rà soát, kiên quyếtthu hồi các dự án đầu tư chậm, kéo dài đầu tư, gây lãng phí tài nguyên để giaocho các nhà đầu tư có năng lực đầu tư thực sự; (4) Thường xuyên trực tiếp làmviệc, trao đổi giải quyết kiến nghị cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, coi đâylà nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Tạo mọi điều kiện, giúp đỡ,các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nghiêm túc đúng đắn, biết kết hợp hài hóalợi ích của nhà nước, người lao động và doanh nghiệp. Đồng thời kiên quyết xửlý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, vi phạm nguyên tắc, vi phạm cam kết; (5)Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vàolĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

a) Về sản xuất công nghiệp:

- Tiếp tục rà soát, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệpchủ lực của tỉnh như: Than, điện, đóng tàu, vật liệu xây dựng và các doanhnghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích sử dụng các nguyên, nhiên vậtliệu sản xuất tại tỉnh nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

- Chủ động nắm tình hình và kịp thời giải quyết ngay nhữngvướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn, đồng thời báo cáo đề xuấtnhững cơ chế, chính sách hỗ trợ cho một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều laođộng, tiêu thụ nhiều sản phẩm, các doanh nghiệp có sản phẩm tồn kho lớn. Mặtkhác xây dựng các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất hàngxuất khẩu.

- Phối hợp với Vinacomin đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngànhTrung ương cho phép Vinacomin điều chỉnh giá bán than cho điện theo lộ trìnhđảm bảo từ quý III/2013 bằng giá thành 2013, sau đó tiến tới theo giá thịtrường như chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi đối vớicác đơn vị của Vinacomin về các thủ tục giao đất, thuê đất, giải phóng mặtbằng, phê duyệt chi tiết quy hoạch đổ thải,...triển khai các dự án đầu tư.

b) Về các ngành dịch vụ:

- UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai việc đấu thầukhai thác quản lý Vịnh Hạ Long, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư, quản lý cáccông trình công cộng như công viên, sân vận động, nhà thi đấu thể thao...

- Tổ chức nghiên cứu lại cơ cấu phát triển các ngành dịchvụ, đặc biệt là đối với ngành du lịch. Nhanh chóng xây dựng các sản phẩm dulịch từ truyền thống văn hóa lịch sử của các dân tộc và tổ chức biểu diễn chodu khách tại các trung tâm du lịch của tỉnh. Quan tâm giải quyết ách tắc trongthủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, khai thác tối đa năng lựcdịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp chuyển đổi căn bản vềcông tác quản lý và khai thác dịch vụ, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng Đề ántăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ trên Vịnh HạLong và Bái Tử Long để sớm đưa vào áp dụng triển khai thực hiện. Huy động mọinguồn lực để đa dạng hoá các sản phẩm du lịch như: Khu dịch vụ du lịch phức hợpcao cấp trong đó có hạng mục casino tại Vân Đồn, sân golf, trung tâm hội nghị,hội thảo, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí...

- Rà soát, phân tích đánh giá những khó khăn vướng mắc củacác doanh nghiệp hoạt động thương mại, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu đểcó biện pháp tháo gỡ kịp thời. Đề xuất, báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành sớmtriển khai sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủtướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất,chuyển khẩu, kho ngoại quan.

- Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh vàcác tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ vàNgân hàng Nhà nước. Công khai các thủ tục, điều kiện, đối tượng cho vay, mặtbằng lãi suất (cả huy động và cho vay),... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cácdoanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận được vốn vay.

c) Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp:

- Quan tâm rà soát, hoàn thiện các quy hoạch sản phẩm ngành,tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn; xâydựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa vừa và lớn, các môhình sản xuất lâm nghiệp, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản mang tính tậptrung, có quy mô lớn; xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với quy hoạch vùngnguyên liệu để sản xuất và quy trình nuôi trồng, chế biến để đảm bảo chất lượngsản phẩm và uy tín của thương hiệu trên thị trường, tìm kiếm mở rộng thị trườngtiêu thụ sản phẩm ổn định; lồng ghép chương trình nông thôn mới, các chươngtrình phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế của tỉnh để phấnđấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơchế ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, hỗ trợ lãisuất cho nông dân vay vốn sản xuất.

- Hỗ trợ và khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuậttrong sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểmsoát chất lượng cây giống, con giống, thức ăn và các chế phẩm sinh học phục vụcho ngành nông nghiệp và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Chủ động cácbiện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Khuyến khích phát triển nuôi trồnggắn với chế biến và xuất khẩu thuỷ, hải sản.

- Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độchương trình quốc gia về chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng ngườinông dân là chủ thể và xã hội hóa các công trình hạ tầng nông thôn.

4. Về tài chính, tín dụng, giá cả

Tập trung điều hành ngân sách chủ động, tích cực, phù hợpvới khả năng thu ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp.

- Về thu ngân sách: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chếchính sách thu; tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế;chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế; kiểm soát việc kê khai,quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bảo đảm thu đúng, thuđủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sáchnhà nước; rà soát các khoản nợ đọng để đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước,nhất là các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các dự án đầu tư - kinh doanh hạtầng đô thị đã cơ bản hoàn thành.

Thực hiện rà soát để nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sáchtrên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực ngành nghề, địa bàn có khả năng tăngthu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thờihạn nộp thuế.

Rà soát các loại phí, lệ phí để xây dựng phương án thu phùhợp với điều kiện thực tế và cơ chế, chính sách đặc thù của Chính phủ và Bộ Tàichính cho phép Quảng Ninh thực hiện. Trước mắt, làm tốt công tác tuyên truyền,vận động các doanh nghiệp và người dân ủng hộ, chấp hành phương án điều chỉnhphí tham quan Vịnh Hạ Long và quy định mức thu phí tham quan Vịnh Bái Tử Long.Làm tốt công tác phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương trong quýIII/2013.

Tổ chức đấu giá theo quy định các quỹ đất nhỏ lẻ trong khudân cư, các vị trí đất đã có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất; rà soát quỹđất đã thu hồi từ các dự án vi phạm để giao cho các nhà đầu tư có nhu cầu thựcsự và năng lực triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt. Thực hiện nghiêm túcchặt chẽ, đúng quy định việc ký quỹ đầu tư theo quy định của tỉnh. Tập trunggiải quyết các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dântrong việc nộp phí trước bạ đăng ký chính chủ xe ô tô, xe máy, góp phần thu nộpvào ngân sách.

- Về chi ngân sách: Tăng cường quản lý chi ngân sách nhànước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Đẩy nhanh việc thực hiện cácnhiệm vụ chi đầu tư phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế; đồng thời tìmgiải pháp hạn chế tối đa chi thường xuyên để tập trung chi đầu tư phát triển;Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức điều hành chi ngân sách dựa trên khảnăng nguồn thu để đảm bảo cân đối ngân sách; ưu tiên nguồn lực thực hiện cácchương trình mục tiêu của tỉnh, hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, đối tượngchính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt các biện pháp để đảm bảo sửdụng ngân sách tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi, cắt giảm tối đa chiphí điện, nước, văn phòng phẩm, xăng dầu, hạn chế tối đa các khoản chi hộinghị, tiếp khách, lễ hội, khánh tiết, đi công tác trong nước và nước ngoài. Xâydựng chi ngân sách cho năm 2014 theo hướng tập trung cho đầu tư phát triểnnhững công trình động lực cho giao thông, cảng tàu du lịch (sân bay , đường caotốc, cảng tàu du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, hạ tầng cho khu kinh tế VânĐồn…)

- Về tín dụng: Chỉ đạo, giám sát các tổ chức tín dụng, Ngânhàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Ngânhàng Nhà nước về chính sách tiền tệ, tín dụng của Trung ương, nhất là các quyđịnh về giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ cho khách hàng, cho vay các đốitượng, lĩnh vực ưu tiên.

- Về giá cả: Tăng cường kiểm soát giá cả thị trường, tránhtăng giá đột biến; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thươngmại, đầu cơ, buôn lậu nhằm đảm bảo thực hiện bình ổn giá đối với các mặt hàngthiết yếu.

5. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thựchiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

- Tập trung triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thiếtthực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 –30/10/2013).

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và xây dựng cơ chế xã hội hóatrên các lĩnh vực giáo dục, y tế, các thiết chế văn hoá, thể thao. Thực hiện cóhiệu quả việc nâng cao y đức trong ngành y tế, chấn chỉnh hoạt động dạy thêmhọc thêm trong ngành giáo dục.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề, tạo việclàm mới, tập trung khuyến khích phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa và cáchợp tác xã; đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, mở rộng thị trường xuấtkhẩu lao động hiện có và phát triển thị trường mới, nhất là các thị trường cóthu nhập cao.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xãhội, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng hỗ trợ góp phần giảm bớt khó khăn về đời sốngnhân dân và hỗ trợ thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là các vùng miền núi,vùng đồng bào dân tộc. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7. Tiếp tục thực hiện các chương trình giảm nghèo, chương trình vềchăm sóc, bảo vệ trẻ em nhất là các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chương trìnhdân số kế hoạch hóa gia đình.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòngan ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại

- Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nướctrên các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục cải cáchthủ tục hành chính, thúc đẩy nhanh chóng thực hiện Đề án Chính quyền điện tử vàTrung tâm Hành chính công để đưa vào hoạt động theo tiến độ kế hoạch. Tăng cườngkỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm người đứng đầu;trong đó tăng cường công tác thanh tra công vụ, chấn chỉnh, xây dựng tác phong,lề lối làm việc cho CBCCVC; thường xuyên chấn chỉnh thái độ làm việc, thái độphục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp của đội ngũ CBCCVC, xử lý nghiêm các viphạm. Hoàn thành rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị để sắpxếp, bố trí lại cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu chung, đồng thời chuẩn bị choviệc triển khai xây dựng vị trí việc làm ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Tỉnhlàm cơ sở để xây dựng và giao chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệphằng năm.

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trongtình hình mới, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, đảm bảo chủ quyền anninh biên giới biển đảo. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toànxã hội trên địa bàn. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an ninh, kinh tế, đốingoại. Chủ động mọi phương án xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất những rủi rotrên mọi lĩnh vực về kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tậptrung giải quyết khiếu nại, tố cáo; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động khaithác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn; hạn chế thấp nhấttình trạng cháy, nổ xảy ra; tăng cường các biện pháp để giảm thiểu tai nạn giaothông, tai nạn lao động; tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, đảm bảoan toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát gia cầm, sản phẩm gia cầm nhậplậu...

- Tăng cường các hoạt động đối ngoại, kể cả ngoại giao nhànước và đối ngoại nhân dân đối với một số Tỉnh, thành phố của các nước trên Thếgiới mà Tỉnh đã có chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế.

7. Tăng cường công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền vàchỉ đạo điều hành nhằm thống nhất về tư tưởng, nhận thức tới hành động từ tỉnhđến cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013

Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí tổ chức thôngtin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng định hướng cácchủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh, các vấn đề kinh tế - xãhội, các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đểnhân dân hiểu, đồng thuận; phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn đểphát hiện những vấn đề quan tâm của xã hội và đề xuất kiến nghị với cơ quanchức năng xem xét, giải quyết nghiêm túc. Đồng thời các cơ quan nhà nước cầnchủ động cung cấp kịp thời các thông tin chính xác, đầy đủ cho các cơ quanthông tin đại chúng. Coi trọng đầu tư hơn nữa công tác hợp tác truyền thông vớicác cơ quan báo chí đã ký thỏa thuận hợp tác. Công tác tuyên truyền tập trungvào các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định như: Xây dựng hệ thống chính trị,xây dựng Đảng vững mạnh, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chống đầu tư dàntrải, tập trung xây dựng hạ tầng động lực, đầu tư cho ứng dụng chuyển giao khoahọc công nghệ, cải cách hành chính, đào tạo nhân lực, chương trình quốc gia vềxây dựng nông thôn mới...

8. Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường công tác chỉđạo điều hành, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013 ở mức cao nhất. Tiến hànhđánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộinăm 2013 và hiệu quả của việc triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ…Trên cơ sở đó, xây dựng Kế hoạchnăm 2014 theo chỉ đạo của Chính phủ và đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế củasự phát triển và theo đúng định hướng đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnhlần thứ XIII đề ra.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghịquyết này.

- Thường trực, các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng theo chức năng nhiệm vụ cần tăngcường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệmvụ kế hoạch KT-XH năm 2013, trong đó tập trung vào lĩnh vực đầu tư từ ngânsách, các công trình trọng điểm của tỉnh, các chương trình mục tiêu như Chươngtrình Xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu y tế, giáo dục, vănhóa...để khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kịp thời phát hiện và xử lýnghiêm túc các vụ việc gây lãng phí, thất thoát nguồn ngân sách nhà nước.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượngvũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thiđua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh, nhân rộngcác điển hình tiên tiến, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, phấn đấuhoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoáXII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long