HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ: 08/2008/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2008 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP ĐỐIVỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC -LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀGIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ CHÍN (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thựchiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn,giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện matuý tại gia đình và cộng đồng;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 96/TTr-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số:08/2008/NQ-HĐND ngày 04/7/2008 quy định mức đóng góp đối với người nghiện matúy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hộitỉnh Hà Giang.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đãthảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bãi bỏ Nghị quyết số: 08/2008/NQ-HĐND ngày 04/7/2008 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiệnma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hộitỉnh Hà Giang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 23 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giaocho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Hà Giang Khoá XVI, Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) thông qua.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH & HĐND; UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- LĐ các phòng CM thuộc Văn phòng;
- Chuyên viên phòng Công tác HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng