ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2007

Về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt một số nội dung công việc

có liên quan đến công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng và

quản lý môi trường trong Khu Kinh tế Nhơn Hội

Nghị quyết 1088/QĐ-CTUBND 1/01/clip_image003 .gif" width="142" />

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động Khu Kinh tế Nhơn Hội;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 194/SXD ngày 27/4/2007,

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội thẩm định và phê duyệt một số nội dung, công việc có liên quan tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, cụ thể như sau:

1. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng vào các khu chức năng thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội trên cơ sở bảo đảm phù hợp theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của các khu chức năng thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Cấp phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng vào Khu Kinh tế Nhơn Hội.

3. Kiểm tra hoạt động xây dựng đối với các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế Nhơn Hội.

4. Kiểm tra, xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường của các nhà đầu tư và tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội mà các dự án đó không thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành của Trung ương theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội có trách nhiệm củng cố, kiện toàn bộ máy giúp việc, phân công các cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn theo dõi, tham mưu và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các nội dung, công việc được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, công việc đã được ủy quyền theo quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt chức năng cơ quan đầu mối, một cửa, tại chỗ trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, giấy tờ của các tổ chức, cá nhân có liên quan để góp phần phục vụ thu hút đầu tư và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được ủy quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Bưu chính Viễn thông, Giao thông Vận tải, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Hoàng Hà