HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2007/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

V/V: ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TIỀNĂN CHO BỆNH NHÂN PHONG VÀ BỔ SUNG ĐỊNH MỨC CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CHO KHUĐIỀU TRỊ PHONG K10 NẬM ZIN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số: 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhànước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1111/TTr-UBND ngày 29/11/2007của UBND tỉnh Điện Biên về việc Đề nghị điều chỉnh chế độ tiền ăn cho bệnh nhânPhong và bổ sung định mức chi hoạt động thường xuyên cho Khu điều trị phong;Báo cáo thẩm tra số 85/BC-VHXH ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ban Văn hóa - Xãhội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chế độ tiền ăn cho bệnh nhânPhong và bổ sung định mức chi hoạt động thường xuyên cho khu điều trị Phong K10Nậm Zin thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên như sau:

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên áp dụng tại khuđiều trị bệnh nhân phong tính theo giường bệnh là 11 triệu đồng/giường bệnh/năm,bao gồm:

Tiền ăn cho bệnh nhân phong; phụ cấp cho các thành viênHội đồng tự quản bệnh nhân phong; các khoản chi thường xuyên phục vụ công táckhám chữa bệnh và hoạt động chuyên môn; các khoản chi có tính chất lương củacán bộ y tế công tác tại Khu điều trị bệnh nhân theo quy định tại Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Nghị định số: 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005của Chính phủ; trong đó quy định mức cụ thể một số nội dung chi là:

+ Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân phong 540.000 đồng/người/tháng;

+ Hỗ trợ Hội đồng tự quản (04 định xuất): 90.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Giao UBND tỉnh ra quyết định và chỉ đạotổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày01/01/2008.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐNDvà Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biênkhóa XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCHMùa A Sơn