HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về bổ sung, điều chỉnh quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2360/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh kèm theo Đề án đặt tên đường ở thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với Đề án bổ sung quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh trình tại Tờ trình 2360/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 như sau: Bổ sung Quỹ tên đường của tỉnh gồm 55 tên đường, trong đó có 53 tên của danh nhân văn hóa, lịch sử trong nước và 02 danh xưng(Bảng 1).

Điều 2. Điều chỉnh tên đường Bà Triệu trong Quỹ tên đường của tỉnh thành đường Triệu Nữ Vương.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sỹ