HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 8045/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về mức thu, mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác.

b) Thí sinh dự thi kỳ thi nghề phổ thông;

c) Cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm nhiệm vụ tham gia tổ chức kỳ thi nghề phổ thông.

Điều 2. Mức thu và mức chi

1. Mức thu: 60.000 đồng/học sinh/lần thi.

Việc miễn, giảm mức thu phí thi nghề phổ thông được thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Mức chi: Thực hiện mức chi tối đa bằng 50% mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu