HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN “ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ TRẤN KỲ ANHMỞ RỘNG, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hộiđồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nộidung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việcphân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 419/TTr-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trình thông qua Đềán “Đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạttiêu chuẩn đô thị loại IV”, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án “Đề nghịcông nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đôthị loại IV”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoànchỉnh các thủ tục, hồ sơ, trình Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận thị trấn KỳAnh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Nghị quyết này đã đượcHội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVI, Kỳ họp thứ 10 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;

- Các bộ: Nội vụ, Xây dựng;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Bình