HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND , ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP , ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB &XH, ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB , ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC , ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND , ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung giá một số loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND , ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh và bổ sung giá mới một số dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh với những nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung giá một số loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND với những nội dung sau:

a) Điều chỉnh 532 dịch vụ kỹ thuật (DVKT) và xóa tên 07 DVKT trong tổng số 941 DVKT đã được quy định tại Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND , gồm:

- Điều chỉnh khung giá khám bệnh, kiểm tra sức khỏe: 04 DVKT trong tổng số 08 DVKT đã được quy định (có phụ lục 1 đính kèm);

- Điều chỉnh khung giá một ngày giường bệnh: 15 DVKT trong tổng số 23 DVKT đã được quy định (có phụ lục 2 đính kèm);

- Điều chỉnh khung giá các dịch vụ y tế (trừ phần C4): 128 DVKT trong tổng số 437 DVKT đã được quy định (có phụ lục 3 đính kèm);

- Điều chỉnh 385 DVKT và bãi bỏ 07 DVKT do trùng tên với DVKT còn hiệu lực theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB XH trong tổng số 473 DVKT đã được quy định tại phần C4 (có phụ lục 4 kèm theo);

b) Bổ sung 154 DVKT được quy định trong danh mục phẫu thuật, thủ thuật tại phần C4 theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế (có phụ lục 5 đính kèm).

2. Quy định giá 179 DVKT khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh ngoài quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB XH và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC (có phụ lục 6 đính kèm).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2014./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Việt