HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2015/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 8 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG NỘI DUNG ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 363/2011/NQ-HĐNDNGÀY 18/3/2011 CỦA HĐND TỈNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHSƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngânsách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bổ sungNghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh Về Chính sách pháttriển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 540/BC-HĐND ngày04/7/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bổ sung Khoản 6, Mục III, Điều 1 Nghị quyết số363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh Sơn La về Chính sách phát triểncây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

“6. Hỗ trợ tạo việclàm tăng thu nhập cho lao động là công nhân của Công ty Cổ phần cao su Sơn Lacó đất góp trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La.

a) Ngân sách địaphương hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay vốn ngân hàng để triển khai các dự ántạo việc làm cho công nhân Công ty cổ phần Cao su Sơn La có đất góp trồng câycao su trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn vườn cây cao su chưa cho thuhoạch với mức hỗ trợ tối đa 3.000.000 đồng cho một lao động. Tổng mức hỗ trợlãi suất tối đa cho toàn bộ các dự án tạo việc làm là 20 tỷ đồng.

b) Thời gian hỗ trợlãi suất bắt đầu từ ngày giải ngân theo hợp đồng tín dụng và thực hiện trongnăm 2015 - 2016.

c) Hình thức hỗ trợlãi suất: Gián tiếp thông qua các doanh nghiệp có đủ năng lực triển khai thựchiện các dự án tạo việc làm cho lao động là công nhân Công ty cổ phần Cao suSơn La có đất góp trồng cây cao su.

d) Dự án phải tạo việclàm trong 12 tháng liên tục cho tối thiểu 10 người là công nhân của Công ty cổphần Cao su Sơn La có đất góp trồng cây cao su, được cấp có thẩm quyền phêduyệt và được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận.”

Điều 2. Hiệu lựcthi hành

Nghị quyết có hiệu lựctừ ngày 01/8/2015.

Điều 3. Tổ chứcthực hiện

1. UBND tỉnh triểnkhai thực hiện Nghị quyết .

2. Thường trực HĐNDtỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiệnNghị quyết.

Nghị quyết này đượcHĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 8/7/2015./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng Chủ tịch nước;
- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; Vụ pháp chế- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT các huyện uỷ, thành uỷ;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, Chuyên viên VP Tỉnh uỷ,
VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, 450b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất